Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny: posta@sumperk.cz

Pravidla pro doručování datových zpráv

Doručení zprávy podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem se odesilateli potvrzuje. Za kvalifikovaný elektronický podpis je považován ten, který je vydán certifikační autoritou akreditovanou Ministerstvem vnitra. Datová zpráva, která není podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem je považována za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován.

Příjem datových zpráv na elektronické podatelně posta@sumperk.cz je nepřetržitý, potvrzení doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době MěÚ Šumperk.

Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP bez zaheslování.
Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst.
Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. Dále nebudou přijaty datové zprávy, u nichž byl zjištěn škodlivý kód (viry apod.).
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 5 MB.
V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.


Seznam jmen oprávněných zaměstnanců podatelny,  kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

 Jméno/Název (CN)
Platnost od
 Platnost do
Sériové číslo
Certifikát
 Bc. Petra Čopková 8.2.2023 28.2.2024 22845663 DER / PEM / TXT
 Jiřina Pilcová 15.8.2022 4.9.2023 22689158 DER / PEM / TXT
 Simona Helešicová 9.1.2023 29.1.2024 22823464 DER / PEM / TXT

Kvalifikované certifikáty vydala Česká pošta, s.p.


Datová schránka podatelna na ul. Jesenická 31, Šumperk

Identifikátor datové schránky: 8bqb4gk

Dokumenty doručované prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy, která se skládá z obálky a obsahu zprávy. Obsahem této zprávy může být jedna či více příloh v následujících formátech: pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpegl/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx verze 5.2 a vyšší, edi, dwg verze 2007 a vyšší, shp/dbf/shx/prj/gix/sbn/sbx, dgn verze V7 a V8, gml/gfs/xsd. 

Maximální přípustná velikost datové zprávy je 20 MB.

Manipulace s poškozenými a neúplnými zprávami

Elektronická podatelna vždy všechna podání v digitální podobě zkontroluje, zda jsou čitelná, v přípustném datovém formátu a neobsahují chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“).

Pokud je podatelně dodán dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, nebo který obsahuje škodlivý kód, a lze-li určit odesílatele, pracovnice podatelny o tomto neprodleně vyrozumí odesílatele a vyzve ho k doručení dokumentu bez zjištěných vad v přiměřené lhůtě. V případě zjištění škodlivého kódu, dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo který obsahuje věcnou informaci, již lze bezpečně využít ve vztahu k dalšímu zpracování dokumentu, se uloží mimo elektronickou podatelnu do zvláštního úložiště. Ostatní dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí a dokument se považuje za nedoručený.

Dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, úřad nezpracovává.

Seznam základních právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

 1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
  Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
  Pro úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení musí být uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, k dokumentu připojen.
 2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  - musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem a uveden současně poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát musí být připojen k podání
  nebo
  - nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do pěti dnů.
  - stížnost podle § 175 správního řádu nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.
 3. Podání je úkonem osoby zúčastněné na správě daní směřující vůči správci daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a může být učiněno elektronicky prostřednictvím datové zprávy podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Pro zachování účinku podání učiněného za použití jiné datové zprávy, musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno dle věty první nebo písemně v listinné podobě nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.
 4. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.