Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší.

V případě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č.2 zákona č.201/2012 Sb. v platném znění je třeba dle ust. § 11 odst. 3 uvedeného zákona k umístění, provedení a užívání stavby tohoto zdroje podle jiného právního předpisu závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí. Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba - statutární zástupce nebo zplnomocněný zástupce.

Fyzická  osoba - fyzická osoba nebo zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Závazné stanovisko je požadováno k  umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č.2 zákona o ochraně ovzduší podle jiného právního předpisu. V případě, že se nejedná o  stacionární zdroj znečišťování ovzduší, není závazné stanovisko požadováno (např. pokud je objekt vytápěn  pouze elektrokotlem, tepelným čerpadlem a solárním systémem).


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Místo: ul. Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • vyplněný formulář ve všech bodech v případě spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, u ostatních zdrojů se v žádosti uvede popis zdroje
  • plnou moc (zplnomocněný zástupce)
  • energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - jen v požadovaném případě
  • doklad o provedené kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje dle ust. §17 odst.1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší- jen v požadovaném případě

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Do 30 dnů, v případě složitosti  60 dnů.

Datum poslední aktualizace: 1.3.2021