Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku pro výkon práva myslivosti

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o vydání loveckého lístku

Podmínky a postup řešení:

Předpoklady dané zákonem č.449/2001Sb.,o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Vyřízení loveckého lístku přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto úřední dny je pracovník převážně v terénu - nejlépe po telefonické domluvě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání loveckého lístku, - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce - vyžádá si orgán státní správy myslivosti způsobem umožňujícím dálkový přístup (u cizince, který nemá povolen pobyt na území ČR a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů lze nahradit výpis z evidence Rejstříků trestů předložením platného loveckého lístku ze země jeho pobytu, nebo jeho ověřené kopie), - občanský průkaz, - doklad o složení zkoušky z myslivosti, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje, nebo doklad o studiu na střední nebo vyšší škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince),- doklad o pojištění - § 48 zákona o myslivost

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle: - na 1 den Kč 30 - na 5 dní Kč 50 - na 30 dní Kč 70 - na 6 měsíců Kč 100 - na 12 měsíců Kč 150 - na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 75 b) Vydání lovecké lístku na dobu neurčitou Kč 1 000

Lhůty pro vyřízení přestupku:

zpravidla okamžitě, v ojedinělých případech do 30 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Datum poslední aktualizace: 22.10.2019