Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ten, kdo má na vydání stanovisko právní zájem (investor), případně zástupce osoby, která má na vydání stanoviska právní zájem

Podmínky a postup řešení:

Žádost s přílohami zaslat na adresu Městského úřadu Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická 31 nebo doručit na podatelnu tohoto pracoviště

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Přednostně v pondělí a ve středu - mimo tyto dny nejlépe po telefonické dohodě

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání závazného stanoviska nepodléhá správním poplatkům

Lhůty pro vyřízení přestupku:

do 30 dnů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Snímek katastrální mapy se zákresem záměru, výkres „zastavovací situace“ s údaji o vzdálenostech stavby od hranic lesních pozemků, případné vyjádření vlastníků blízkých lesních pozemků (v případě zastupování žadatele – plnou moc k zastupování)

Datum poslední aktualizace: 6.11.2012