Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko k umístění stavby na pozemku určeném k plnění funkcí lesa

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ten, kdo má na vydání stanoviska právní zájem (investor), případně zástupce osoby, která má na vydání stanoviska právní zájem

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Přednostně v pondělí a ve středu - mimo tyto dny nejlépe po telefonické dohodě

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání závazného stanoviska nepodléhá správním poplatkům

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Snímek katastrální mapy se zákresem záměru, případně stavební výkres „zastavovací situace“ s vyznačením hranic pozemků a parcelních čísel dotčených pozemků a uvedením plochy předpokládaného záboru, doložení vlastnického nebo jiného věcného práva k pozemkům, na nichž je stavba umisťována, vyjádření vlastníka dotčeného lesního pozemku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Další informace:

  • K ústnímu jednání před podáním žádosti je vhodné mít s sebou:
    Snímek katastrální mapy a podklad z nějž je jednoznačně jasný záměr

Datum poslední aktualizace: 6.11.2012