Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kácení dřevin rostoucích mimo les ve městě Šumperk

Kdy není třeba žádat:
1. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.
2. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.
3. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4 zákona). K oznámení je třeba doložit skutečnosti (dokumenty, podklady), svědčící o tom, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Přednostně v pondělí a ve středu - mimo tyto dny nejlépe po telefonické dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

viz. vzor žádosti: • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění a doložení vlastnického či nájemního vztahu, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku• specifikace dřevin – druh, počet •obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin • situační zákres• zdůvodnění  (k tomu případné podklady – např. dendrologický posudek, vyjádření správce inženýrských sítí – pokud je dřevina s nimi v kolizi apod.)

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst.2 zákona musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.

Oznámení o kácení dle § 8 odst. 4 zákona provádí ten, kdo za stanovených podmínek provede kácení. Nutno je doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení přestupku:

do 60 dnů (ve složitých případech do 90 dnů)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Datum poslední aktualizace: 22.10.2019