Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona

Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek. Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být vyjádření vydáno.

Podmínky a postup řešení:

Zaslat žádost, včetně všech příloh na formuláři příloha č. 13 k vyhlášce č.183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, poštou či datovou schránkou na vodoprávní úřad. případně donést žádost osobně na úřad.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Do 30 dnů.

Datum poslední aktualizace: 3.3.2021