Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k některým činnostem

je třeba:
- k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
- k těžbě písku a štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
- ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
- k zasypání odstavených ramen vodních toků,
- k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45 vodního zákona)
-k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel je právnická nebo fyzická osoba v jejíž prospěch má být povolení vydáno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

Vydání rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Datum poslední aktualizace: 3.3.2021