Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 264

Kód životní situace: MPZP

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců (poplatková povinnost).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, která je držitelem psa a která je přihlášená nebo má sídlo na území města Šumperka.

Podmínky a postup řešení:

Nabytí psa staršího 3 měsíců a přihlášení k pobytu nebo sídlo na území města Šumperka.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 1. Za výše uvedených podmínek podá držitel psa, staršího 3 měsíců, přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 
 2. Povinnost ohlásit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle vyhlášky o místních poplatcích osvobozen a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat. 
 3. Poplatník je povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na vznik, zánik poplatkové povinnosti, výši poplatku nebo na osvobození od poplatku do 15 dnů od jejího vzniku. 
 4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, místo pobytu nebo sídlo, datum narození nebo IČ.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
  pátek: dle dohody

  Poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Fyzická osoba - občanský průkaz.
 • Právnická a podnikající fyzická osoba - živnostenský list, IČ.

V případě osvobození dle Čl .6 OZV č. 6/2022:

 • Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P - příslušný průkaz.
 • Držitel canisterapeutického psa nebo pes sloužící Policii ČR - osvědčení o provedení a platnosti příslušné zkoušky.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Jedná se o místní poplatek – město Šumperk vybírá poplatek dle OZV č. 6/2022 o místním poplatku ze psů. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok platí držitel poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Úhrada místního poplatku bez vyměření předem nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Možnosti platby: složenkou, hotově na pokladnách MěÚ nebo bezhotovostním převodem.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru finančního a plánovacího

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Šárka Zamykalová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2020

Datum poslední aktualizace: 3.1.2023