Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 263

Kód životní situace: ODPADY

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • fyzická osoba přihlášená v obci. V případě poplatníka (nezletilého dítěte) dle této OZV, je tento poplatník zastoupen svým zákonným zástupcem, který zastupuje poplatníka (nezletilé dítě) dle zvláštních předpisů.
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obc.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu nebo zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku správci poplatku nejpozději však do 31. 12. příslušného kalendářního roku, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
  pátek: dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Při žádosti o platbu prostřednictvím SIPO - spojové číslo
 • Pobyt mimo město Šumperk včetně délky jeho trvání poplatník doloží dokladem, který prokazuje uváděné skutečnosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatek vybírán od poplatníků v souladu s aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou Města Šumperka o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Uhrazení místního poplatku v celé výši do 31. 12. příslušného kalendářního roku

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru finančního a plánovacího

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ivana Baženovová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2020

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022