Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k umístění herního prostoru

Povolení vydá obec pro svůj územní obvod a to v přenesené působnosti nejdéle na dobu 3 let na základě písemné žádosti provozovatele (žadatele).
Město Šumperk má vydanou obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č. 10/2020, o omezení provozování hazardních her na území města Šumperka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Povolení k umístění herního prostoru může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Za právnickou osobu je oprávněna jednat zmocněná osoba, která předloží plnou moc s ověřeným podpisem.

Podmínky a postup řešení:

Povolení k umístění herního prostoru se vydá, jestliže žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 186/2016, o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené a zároveň je v souladu s OZV města Šumperka.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
  pátek: dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost musí obsahovat:

 1. údaje o žadateli,
 2. údaje o herním prostoru,
 3. počet, druhy, výrobní čísla a přesné názvy hazardních her, které budou v herním prostoru provozovány
 4. dobu, na kterou má být povolení vydáno,
 5. požadovanou účinnost povolení,
 6. přílohy

Přílohy žádosti:

 1. Základní povolení ministerstva financí,
 2. Doklad o právním důvodu užívání prostor (nájemní, podnájemní smlouva),
 3. Osvědčení o provozuschopnosti,
 4. Schéma kamerového systému,
 5. Doklad o složení kauce.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatek je splatný před vydáním rozhodnutí a je možno jej uhradit: 1) v pokladně Městského úřadu Šumperk, 2) poštovní poukázkou, 3) převodním příkazem na účet č. 19-1905609309/0800 - Česká spořitelna a.s. na příslušný VS (variabilní symbol přidělí provozovateli oprávněná úřední osoba).

Výše správního poplatku:

Podání žádosti: 4.000,- Kč

Změna žádosti: 2.500,- Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Řízení je zahájeno dnem podání žádosti na příslušném úřadě a je ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022