Životní situace

Obecné přestupky

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Řízení o přestupcích je upraveno zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecným právním předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.