Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivňují vodní poměry,
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích,
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda,
h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu,
i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejímž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická nebo fyzická osoba v jejíž prospěch má být souhlas vydán, anebo její zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

Vydání souhlasu je bez správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 90 dnů.

Další informace:

 • • Nejčastější druh vodoprávního souhlasu:
  Nejčastěji se vydává vodoprávní souhlas ke stavbám rodinných domů v záplavových územích vodních toků. Záplavová území jsou stanovena u následujících významných vodních toků Morava, Desná, Krupá, Merta a Branná, které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p., a toku Oskava, který je ve správě Lesů ČR, s. p.
  Do map záplavových území vodních toků je možno nahlédnout:
  • na stavebních úřadech (MěÚ Šumperk, odbor výstavby a MěÚ Hanušovice, odbor výstavby a životního prostředí),
  • u správce dotčeného vodního toku
  • na vodoprávním úřadě - Ing. Martina Indrová, kancelář č. 227, tel. 583 388 227
  Záplavová území vodních toků Morava, Desná, Branná, Oskava je možné zjistit na stránkách Povodňového plánu České republiky – http://www.dppcr.cz/html_pub/
  Záplavová území vodních toků jsou zakreslena i v územních plánech obcí.

  • Kdo vykonává správu vodních toků:
  • Významné vodní toky (Morava, Desná, Krupá, Merta a Branná) jsou ve správě:
  Povodí Moravy, s.p.
  • Drobné vodní toky jsou ve správě:
  Lesů ČR, s.p.
  Obcí

Datum poslední aktualizace: 8.3.2021