Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Veřejná sbírka

Předmětem je Krajským úřadem Olomouckého kraje osvědčená veřejná sbírka.
Městský úřad v Šumperku veřejné sbírky neosvědčuje, plní zde roli stanovenou mu zákonem (zapečetění pokladniček atd.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba, mající sídlo na území České republiky a nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa.

Podmínky a postup řešení:

Veřejné sbírky se konají jedním nebo více z těchto způsobů: a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky, b) sběracími listinami, c) pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků, d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek, nebo f) pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky. Přičemž právnická osoba je povinna Městskému úřadu v Šumperku u veřejných sbírek prováděných formou sběracích listin nebo pokladniček oznámit (či předložit): 1) u sběracích listin - před zahájením sbírky předložit sběrací listiny mající zákonné náležitosti se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí; o ověřeném počtu sběracích listin vydá Městský úřad v Šumperku právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky. 2)u sběracích pokladniček - musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto zabezpečené pokladničky Městský úřad v Šumperku zapečetí. Otevření pokladničky musí právnická osoba Městskému úřadu v Šumperku oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny. O zapečetění či rozpečetění pokladničky (včetně informací o jejím obsahu) sepíše Městský úřad v Šumperku zápis.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

    Poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz. Osvědčení (či rozhodnutí) Krajského úřadu Olomouckého kraje. Oprávnění zástupci právnické osoby musí mít s sebou plnou moc. Sběrací listiny či pokladničky.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022