Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady

Dojde-li k ohrožení nebo poškození nemovité či movité kulturní památky, bez ohledu na to, zda takové ohrožení či poškození nastalo v důsledku činnosti jejího vlastníka či jiné osoby nebo například působením přírodních sil (povodeň, požár způsobený bleskem atp.), musí vlastník této kulturní památky tento závadný stav bezodkladně oznámit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky.

Podmínky a postup řešení:

Zjištění ohrožení nebo poškození kulturní památky.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: dle dohody
    pátek: dle dohody

    poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Formuláře:

  • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

  • Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Opravné prostředky:

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nesplnění oznamovací povinnosti je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč. Za nesplnění této povinnosti je možné uložit jiné fyzické osobě (neuvedené v předchozí větě) pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022