Energetické úspory budovy MŠ Třebízského v Šumperku

Projekt řeší stavební úpravy objektu MŠ Třebízského 1. V této MŠ se zajišťuje speciálně pedagogická péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku.

Na základě doporučení energetického auditu bude provedena úprava velikosti některých oken a výměna všech otvorových výplní, zateplení stávajícího obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, provedení přiteplení střechy, následné položení nové střešní krytiny a dále zateplení podlahy nad technickým suterénem.

Po realizaci těchto opatření dosáhne hodnota průměrného součinitele prostupu tepla po zateplení 0,33 W/m2K. V důsledku realizace projektu dojde k podstatnému snížení spotřeby energie na vytápění a dále ke snížení emisí CO2 a dalších látek do ovzduší.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Operační program živ.prostředí

Termín realizace projektu: 2. 6. 2014 – 31. 10. 2014

Celkové výdaje projektu: 9 128 156 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 6 830 276 Kč
Max. dotace: 6 147 247 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, 
www.sfzp.cz
Operační program Životní prostředí - 
www.opzp.cz.