Stavební úpravy v objektu společenského střediska Sever

Projekt řeší stavební úpravy objektu spol. střediska Sever na ul. Temenická 5 v Šumperku. Jedná se o veřejnou budovu, ve které jsou poskytovány pouze veřejné a sociální služby pouze neziskovými organizacemi.

Na základě doporučení energetického auditu bude provedeno zmenšení oken a následné dozdění vzniklých otvorů, zateplení stávajícího obvodového pláště budovy, provedení přiteplení střechy, výměna otvorových výplní a zateplení podlahy vystupující nad venkovní prostor.

Po realizaci těchto opatření dosáhne hodnota průměrného součinitele prostupu tepla po zateplení 0,35 W/m2. V důsledku realizace projektu dojde k podstatnému snížení spotřeby energie na vytápění a dále ke snížení emisí CO2 a dalších látek do ovzduší.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Operační program živ.prostředí

Termín realizace projektu: 16. 6. 2014 - 15. 9. 2015

Celkové výdaje projektu: 7 287 968 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 3 052 676 Kč
Max. dotace: 2 747 408,40 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, 
www.sfzp.cz
Operační program Životní prostředí - 
www.opzp.cz.