Výzva k vrácení neplatného cestovního pasu

Městský úřad v Šumperku, odbor správní a vnitřních věcí v y z ý v á  všechny držitele neplatného cestovního pasu k jeho vrácení úřadu.

V souladu s ust. § 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cestovních dokladech), je držitel cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplatným se stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana po sňatku.

V případě porušení této povinnosti se držitel cestovního pasu dopouští přestupku dle ust. § 34a, odst. 1, pís. f) citovaného zákona, za který mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10000,- Kč, dle ust. § 34a, odst. 2 zákona o cestovních dokladech.

Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně u přepážek cestovních dokladů č. 1 a 2 v přízemí přístavby Městského úřadu v Šumperku, Jesenická 31 (vchod z ulice Rooseveltovy), na kterémkoliv matričním úřadu, případně poslat poštou na adresu Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru 1, Šumperk..

Současně připomínáme, že pokud držitel cestovní doklad ztratil nebo mu byl odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru policie ČR.

Městský úřad Šumperk
odbor správní a vnitřních věcí