Volby do zastupitelstev krajů

Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev krajů na 2. a 3. října 2020.Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:

Ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje může hlasovat občan České republiky,

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.

Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Olomouckého kraje opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (30.09.2020 do 16:00 hod., kontaktní osoba: Olga Breitzetelová – viz níže) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (25.09.2020) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Informace viz: https://www.olkraj.cz/informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-onemocneni-covid-19-aktuality-10013.html

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

Seznam volebních okrsků a volebních místností na území města Šumperka

Dokument: Volební okrsky Šumperk_ZK 2020

Mapový portál: http://www.nasemapy.cz/sumperk/volby/view/

Kontakty na pracovníky Městského úřadu Šumperk zajišťujících organizaci voleb:

Výsledky voleb v roce 2016

Výsledky voleb v roce 2012

Výsledky voleb v roce 2008

Zdroj: www.volby.cz