Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany na MěÚ Šumperk

oplz2

Město Šumperk obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR rozhodnutí o přidělení dotace na projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany na MěÚ Šumperk“. Předmětem a zároveň cílem projektu je naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (dle § 9a zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) na sociálním odboru MěÚ Šumperk spočívající v nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivit s tím souvisejících.

K naplňování potřebných standardů dojde mimo jiné prostřednictvím zajištění nezbytného minimálního personálního standardu pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, který upravuje vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Z doporučení MPSV ČR pro obec s vysokou mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí, do níž město Šumperk spadá, vyplývá, že na 1 pracovníka by mělo připadat 600 - 800 dětí. Dle střední hodnoty kritéria pak minimální personální standard vyžaduje 19 sociálních pracovníků. V rámci projektu tedy dojde k naplnění personálního standardu prostřednictvím přijetí 4 nových sociálních pracovníků. Novým sociálním pracovníkům bude pořízeno materiální a technické vybavení, které je nezbytné pro výkon této agendy na pracovišti i v terénu.

Pro kvalitní výkon agendy sociálně právní ochrany dětí je potřebné průběžné profesní vzdělávání sociálních pracovníků, které bude zajištěno formou akreditovaných vzdělávacích kurzů. Těchto kurzů se budou účastnit stávající i noví sociální pracovníci a budou zaměřené na jejich aktuální potřeby v oblasti práce s ohroženými rodinami a dětmi. Pro rozvoj lidského kapitálu sociálních pracovníků bude kromě zmíněných školení zakoupena také odborná literatura a realizována odborná supervize nezávislým kvalifikovaným odborníkem.

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ:

Celkové výdaje projektu: 3 813 595,54 Kč

z toho:

Příspěvek ze strukturálních fondů EU: 3 241 556,20 Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu ČR: 572 039,34 Kč

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

Zahájení realizace projektu: 1.2.2014

Ukončení realizace projektu: 30.6.2015

Anotace projektu na www.esfcr.cz.

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."