Šumperk spojí s okolními obcemi nové komunikace pro cyklisty a in-line bruslaře

Město Šumperk plánuje v letošním roce výstavbu dvou cyklotras, které propojí město Šumperk se sousedními obcemi. Jedná se o cyklostezku Šumperk – Dolní Studénky, jejíž realizace začne letos na přelomu července a srpna a potrvá do srpna příštího roku, a dále o propojení Moravské cyklotrasy v úseku Bludov-Šumperk, která bude kompletně realizována letos v období od července do října.
V příštím roce město plánuje ve spolupráci s obcemi Vikýřovice a Rapotín napojení stávající „rapotínské“ cyklostezky vedoucí podél silnice I/11,44 směrem do Šumperka ve vyznačených obousměrných vyhrazených pruzích pro cyklisty až ke světelné křižovatce s ulicí Lidickou.
V dalších letech pak město plánuje vzájemné propojení všech příměstských cyklostezek.

Realizace nové cyklostezky Šumperk – Dolní Studénky započne již na přelomu července a srpna letošního roku. Stavbu je možno rozdělit na několik úseků.

První část nové cyklostezky ve směru ze Šumperka, jež zahrnuje úsek od kruhového objezdu u ZUŠ až k areálu ČSAD v Dolnostudénské ulici, přímo navazuje na stávající cyklostezku, která vede po ulici Havlíčkově a Žerotínově a je ukončena právě u kruhového objezdu u ZUŠ. Nová „dolnostudénská“ cyklostezka bude od kruhového objezdu u ZUŠ vedena ulicí Žerotínovou směrem k Parsu po obou stranách silnice ve vyhrazených pruzích pro cyklisty šířky 1,5 metru, tedy stejným způsobem jako stávající cyklostezka v ulicích Žerotínově a Havlíčkově směrem do Temenice. Cyklostezka bude před světelnou křižovatkou s ulicí Jesenickou ukončena a cyklisté budou dopravním značením bezpečně vyvedeni do hlavního dopravního proudu. Po průjezdu touto křižovatkou bude komunikace opět rozšířena a cyklisté se opět zařadí do svých vyhrazených jízdních pruhů. Stejně bude řešen i průjezd přes železniční přejezd. Stavební úpravou projde křižovatka ulic Žerotínovy a Dolnostudénské u Parsu, kde vzniknou nové bezpečnější přechody pro chodce se středovými ostrůvky. V příštím roce po rekonstrukci bude na této křižovatce upraven dopravní režim změnou přednosti v jízdě s prioritou Žerotínova – Dolnostudénská ve směru na Dolní Studénky. Před vjezdem do areálu ČSAD na ulici Dolnostudénské budou cyklisté jedoucí ze Šumperka bezpečně převedeni ze svého vymezeného jízdního pruhu na levou stranu a dále směrem na Dolní Studénky bude cyklostezka pokračovat mimo těleso krajské silnice podél areálu SUMTEXu.

Ve druhém úseku - od areálu ČSAD po přemostění vodního náhonu k malé vodní elektrárně - bude cyklostezka obousměrně vedena stavebně odděleně od silnice po rozšířeném 3,5 metru širokém pásu ze zámkové dlažby vlevo ve směru ze Šumperka. Most přes náhon bude stavebně upraven a rozšířen.

Třetí část cyklostezky od mostu přes vodní náhon až na hranici katastrů obou obcí, kterou tvoří řeka Desná, bude vedena zcela odděleně od silnice na samostatném tělese podél krajské komunikace vlevo ve směru od Šumperka do Dolních Studének. Cyklostezka bude v tomto úseku široká 3 metry a povrch bude asfaltový. Cyklostezka bude v noci na všech úsecích kvalitně osvětlena veřejným osvětlením.

Přes řeku Desnou bude vybudována nová lávka o šířce 3 metry. Navazující část cyklostezky řeší na svém katastru samostatně obec Dolní Studénky až ke křižovatce „u křížku“ směrem na Králec zhruba uprostřed obce Dolní Studénky.

V letošním roce vybuduje město Šumperk pouze svůj třetí úsek od Dolních Studének po most přes náhon k malé vodní elektrárně. V příštím roce bude stavba pokračovat až k okružní křižovatce u ZUŠ. Termín dokončení celé stavby je stanoven na 31. 8. 2014.

Na realizaci této stavby získalo město Šumperk i obec Dolní Studénky odděleně dotaci ve výši 75% z fondů EU z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Zbylých 25% ceny díla dofinancují obě obce samostatně ze svých rozpočtů. Cena díla bude známa po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, které v současné době probíhá.

„Kromě vybudování cyklostezky do Dolních Studének bude město Šumperk v letošním roce stavebně realizovat propojení Moravské cyklotrasy Bludov – Šumperk. V rámci této stavby bude rekonstruován povrch stávající „polňačky“ směrem od zahrádkářských kolonií na konci ul. Bludovské až na hranici katastrů obou obcí, kde se napojí na již opravenou asfaltovou komunikaci do Bludova. Současně bude rekonstruován i povrch propojovací cesty směrem k ulici Polní, takže potom bude možné na kole pohodlně a bezpečně sjet od Bludova i na Zábřežskou ulici kolem nově budovaného depa České pošty“, sdělil místostarosta města Šumperka Ing. Petr Suchomel. Komunikace bude v jednotlivých úsecích šířku 2,5 až 3 metry, její povrch bude z asfaltobetonu a bude sloužit pro cyklisty, in-line bruslaře a pro chodce. Motorovým vozidlům bude vjezd zakázán s výjimkou dopravní obsluhy vodohospodářského objektu a zemědělské techniky a vlastníkům soukromých pozemků podél cyklotrasy.

V rámci této stavby dojde rovněž k obnově přilehlé zeleně. Stávající stromy, které zasahují do profilu budoucí cyklotrasy, budou nahrazeny novými. Stavební realizace celé stavby proběhne v letošním roce od července do října. Tuto stavbu hradí město Šumperk plně ze svého rozpočtu, cena díla bude známa po ukončení výběrového řízení, které v současné době probíhá.

Potěšující je skutečnost, že stavební realizace obou těchto staveb nebude představovat pro občany a motoristy prakticky žádné dopravní omezení.

„Naším záměrem je zajistit bezpečné propojení našeho města s okolními obcemi zejména pro všechny, kteří dojíždějí na kole z okolních obcí do Šumperka za prací, do škol, za sportem i zábavou, a dále pro rekreaci a sportovní vyžití občanů města Šumperka, turistů a návštěvníků celého našeho regionu“, konstatuje místostarosta ing. Suchomel.

„V příštím roce chceme ve spolupráci s Vikýřovicemi a Rapotínem zajistit napojení stávající „rapotínské“ cyklostezky do Šumperka až na světelnou křižovatku s ulicí Lidickou. Už jsme dohodnuti na společném postupu s oběma starosty, s projektantem i s naším odborem dopravy. Následně plánujeme propojení této „rapotínské“ cyklostezky s „malínskou“, a to po Lidické ulici směrem k Benátkám“, pokračuje místostarosta.

„Naprojektováno a stavebně povoleno už máme i rozšíření ulice Temenické v úseku od světelné křižovatky „U Koruny“ ke křižovatce s ulicí Šumavskou („U borovice“) a vybudování obousměrných vyhrazených pruhů pro cyklisty v tomto úseku. Tím dojde k propojení cyklostezky vedoucí z Temenice s cyklostezkou v ulici Havlíčkově a Žerotínově a tím k bezpečnému propojení cyklistické dopravy z Dolních Studének až do Horní Temenice. Na křižovatce „U Koruny“ se bude tato trasa protínat a propojovat jedním směrem přes ulici Jiřího z Poděbrad na Bratrušov a opačným směrem přes Zábřežskou a Bludovskou ulici na Bludov. Pak už bude zbývat jen stavebně realizovat další projekčně připravenou stavbu - propojení „malínské“ cyklostezky s novou cyklostezkou „dolnostudénskou“, a to od Benátek po Uničovské a Dolnostudénské ulici směrem k Parsu - a základní síť cyklostezek ve městě bude hotova. Taková je naše koncepce a náš investiční výhled v oblasti cyklistické dopravy na příštích pět let“, shrnul další plánované kroky města Šumperka do budoucna místostarosta zodpovědný za rozvoj města a městské finance ing. Petr Suchomel.

Ing. Petr Suchomel