Příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 2013/2014

Ředitelky mateřských škol v Šumperku, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  stanovují po dohodě se zřizovatelem městem Šumperkem, ředitelkou SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 a ředitelem ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedické Schola Viva o.p.s., Šumperk, Erbenova 16, termín, dobu a místo pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, a to na:

úterý 26. března 2013  od 8:00 do 16:00 hodin

středu 27. března 2013 od 8:00 do 16:00 hodin

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Zákonný zástupce dítěte předloží k žádosti svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz o očkování dítěte.

II.

K předškolnímu vzdělávání se dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

III.

V souladu s § 165 odst. 2 písm. b)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne  ředitelka mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat na níže uvedených mateřských školách:

MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B ……………..  Pavlína Bošková, v.r. - ředitelka MŠ
(i pro odloučené pracoviště: Šumperk, Jeremenkova 52)

MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 ……………...  Jarmila Palová, v.r. - ředitelka MŠ
(i pro odloučená pracoviště: Šumperk, Gen. Krátkého 28; Šumperk, Vrchlického 19; Šumperk, Šumavská 15)

MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1  …………  Mgr. Yvona Šimková, v.r. – ředitelka MŠ
(i pro odloučená pracoviště: Šumperk, Temenická 61;  Šumperk, Zahradní 17A; Šumperk, Sluneční 38)

SŠ, ZŠ a MŠ, Hanácká 3 ……………………………  Mgr. Jana Večeřová, v.r. - ředitelka
Zápis bude probíhat na odloučeném pracovišti  Mateřská škola  Šumperk, Třebízského 1

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola –Viva, o.p.s. Šumperk,
Erbenova 16 ………………………………………  Mgr. Miroslav Haltmar, v.r. – ředitel

logopedická mateřská škola