Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky, k.ú. Šumperk

Cílem projektu je vybudování cyklostezky propojující ORP Šumperk a přilehlou obec Dolní Studénky. Cílem projektu je vybudování jedné z páteřních komunikací, která umožní cyklistům nejen bezpečnou segregaci od automobilové dopravy v rámci vnitroměstské dopravy, ale i bezpečnější průjezd městem a mezi městem a dotčenou obcí. V rámci projektu bude vybudována oddělená cyklostezka i vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty s vyloučením automobilové dopravy. Nová infrastruktura bude zaručovat bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu, především pro cyklisty. Hlavním přínosem realizace je propojení již stávajících cyklostezek a vytvoření kontinuální sítě, která bude základem pro další rozvoj cyklostezek i do odlehlejších částí města vč. napojení přilehlé obce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
ROP

Termín realizace projektu: 1.3.2013 - 30.9.2014
 
Celkové výdaje projektu: 22 197 192,00 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 10 473 916,00 Kč
Max. dotace z rozpočtu RR: 7 855 436,00 Kč

Regionální operační program - www.rr-strednimorava.cz