Poplatky za komunální odpad

Poplatník:

Sazba poplatku:

V roce 2022 je, dle obecně závazné vyhlášky města č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, výše poplatku stanovena částkou 840,- Kč/osoba/ kalendářní rok. Poplatník, který ukládá odpad do nádoby, která je v jeho vlastnictví má úlevu 72,- Kč/ kalendářní rok, tzn. že platí 768,- Kč/osoba/kalendářní rok.

Splatnost poplatku:

Poplatník uhradí poplatek takto:

Poplatníci, kteří mají zavedenu platbu poplatku prostřednictvím SIPO, uhradí poplatek ve dvou splátkách, a to v měsíci červnu ve výši 420,--Kč a listopadu ve výši 420,--Kč.

V případě, kdy má poplatník nárok na úlevu (vlastní nádoba) uhradí poplatek takto:

Poplatníci, kteří mají zavedenu platbu poplatku prostřednictvím SIPO, uhradí poplatek ve dvou splátkách, a to v měsíci červnu ve výši 384,--Kč a listopadu ve výši 384,--Kč.

Ve všech případech musí být poplatek uhrazen nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem nebo jeho zákonným zástupcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.

Způsob platby poplatku:

Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit: č.ú.  19-1905609309/0800, variabilní symbol (daný pro každého poplatníka). Neuvedení správného variabilního symbolu může mít za následek pozdní identifikování platby. 
Variabilní symbol příslušného poplatníka si můžete ověřit přímo 
zde po zadání jména, příjmení a data narození.

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník, vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Osvobození od poplatku:

 

3. Poplatník je povinen nárok na osvobození dle odst. 1. a odst. 2. oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v odst. 1. a odst. 2.

Jestliže pominou důvody, pro které byl poplatník od poplatku osvobozen, je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku.

 

Úlevu ve výši 72,--Kč/kalendářní rok získá poplatník, který bude ukládat odpad do nádoby, která je v jeho vlastnictví. Úlevu lze poskytnout jen jednotně pro všechny poplatníky v objektu označeném jedním číslem orientačním.

 

Přeplatek na poplatku:

Kontakty:

Více informací týkající se poplatků za odpad poskytne pracovnice odboru finančního a plánovacího,  nám. Míru 1, Šumperk, osobně v úředních dnech pondělí, středa: 8.00-12.00 hod. a 12.45-17.00 hod. a úterý, čtvrtek: 8.00-12.00 hod. a 12.45-15.00 hod., telefonicky na čísle 583 388 414 nebo e-mailem ivana.bazenovova@sumperk.cz.

Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne pracovnice odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk osobně v úředních dnech pondělí, středa: 8.00-12.00 hod. a 12.45-17.00 hod. a úterý, čtvrtek: 8.00-12.00 hod. a 12.45-15.00 hod., telefonicky na čísle 583 388 264 nebo e-mailem petra.matusu@sumperk.cz.

Veškeré tiskopisy týkající se platby poplatku, oznámení nároku na osvobození, žádosti o vrácení přeplatku apod. jsou ke stažení zde.

Právní předpisy: