Vnitřní řád KLUBÍKu

Vnitřní řád KLUBÍKu

Zřizovatel:
Město Šumperk
Provoz je zajišťován sociálním pracovníkem, který je zaměstnancem Městského úřadu v Šumperku, dále jen „pracovník“.

Adresa: 
KLUBÍK
Společenské středisko Sever, Temenická 2620/5, Šumperk

Cílová skupina: 
Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou děti ve věku 5 až 12 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a rizikovým trávením volného času, a jejich rodiče, případně jiné osoby doprovázející děti, dále jen „návštěvník“ či „návštěvníci". 

Provozní doba: 
Provozní doba zařízení je vždy v:

úterý 13:00 - 16:00  
čtvrtek13:00 - 15:30 
pátek 13:00 - 15:00 
Limit zařízení v reálném čase je 12 návštěvníků.

a) Práva a povinnosti návštěvníků KLUBÍKu

 1. Návštěvníci mohou navštěvovat KLUBÍK anonymně a mohou jej kdykoli během provozu opustit bez udání důvodů a opětovně jej navštívit. 
 2. V prostorách KLUBÍKu je zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek.
 3. Účast v KLUBÍKu není povolena návštěvníkům, kteří v daný den měli neomluvenou absenci v ZŠ nebo omluvenou absenci z důvodu nemoci či nevolnosti. 
 4. Návštěvníci se mohou podílet na tvorbě programu KLUBÍKu a jejich námětům musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 
 5. Návštěvníci mají právo vyžádat si poradenskou pomoc od službu konajícího pracovníka. 
 6. Návštěvníci musí plnit pokyny pracovníka, vedoucích a organizátorů akcí. 
 7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat vnitřní řád, pravidla a pokyny službu konajícího pracovníka týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti.
 8. Návštěvníci jsou povinni informovat službu konajícího pracovníka  o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na bezpečnost při prováděné činnosti nebo ohrozit další účastníky. 
 9. Návštěvníci mají právo zdarma využívat prostory, pomůcky a vybavení KLUBÍKu.
 10. Návštěvníci jsou povinni nakládat s majetkem města Šumperka účelně, šetrně a hospodárně. 
 11. V případě zapůjčení pomůcek a vybavení je nutné vše vrátit v původním stavu. V případě poškození nebo ztráty má město Šumperk nárok na vymáhání úhrady vzniklé škody. 
 12. Návštěvníci mohou během pobytu v KLUBÍKu požádat službu konajícího pracovníka o uzamčení cennějších věcí (fin. hotovost, telefon, atd.) Pokud této možnosti nevyužijí, nesou sami odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození věci během pobytu v KLUBÍKu.
 13. Návštěvníci jsou povinni službu konajícímu pracovníkovi hlásit veškeré poškození i ztrátu majetku nebo věcí patřících k vybavení zařízení i osobních.

b) Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých návštěvníků zařízení 

 1. Zákonní zástupci nezletilých návštěvníků mají právo na informace o chování a výsledcích činností týkající se jejich dítěte.
 2. Zákonní zástupci návštěvníků zařízení jsou povinni informovat službu konajícího pracovníka o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na bezpečnost při prováděné činnosti nebo ohrozit další návštěvníky.

c)  Povinnosti pracovníka   

 1. Podává informace týkající se provozu zařízení.
 2. Na požádání podávává informace zákonným zástupcům nezl. návštěvníků o chování a výsledcích činností týkající se jejich dítěte.
 3. Při veškeré činnosti je povinen přihlížet k základním fyziologickým potřebám návštěvníků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 4. Pracovník dbá na bezpečnost a zdraví sebe a návštěvníků.
 5. Zodpovídá za nezletilé návštěvníky pouze po dobu činnosti v provozní době  od  příchodu do zařízení po jejich následný odchod a při společných akcích mimo prostory zařízení. 
 6. Je povinen poskytnout návštěvníkům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 7. Zabezpečí ošetření drobných úrazů, poskytne první pomoc, případně zajistí lékařskou pomoc. Pokud má  potřebný kontakt informuje zákonné zástupce nezl. návštěvníků.
 8. Při hrubém porušení vnitřního řádu může pracovník návštěvníka z činnosti vyloučit.

Vnitřní řád je závazný pro všechny pracovníky, návštěvníky KLUBÍKu bez výjimky.

Příloha: dětská „ Pravidla v Klubíku “ 

Vnitřní řád je platný s účinností od 15.9.2014.

Bc. Helena Vitásková
sociální pracovník