Program prevence kriminality na rok 2012

23. prosince 2011
Odbor prevence kriminality MV ČR  vypsal výzvu k předkládání projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2012.

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) informujeme o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2012, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím. Žadatelé o dotaci se musí řídit a splnit podmínky obsažené v dokumentech, jež jsou společně s textem výzvy k dispozici zde.
Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2012 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Projekty zasílejte na předepsaných formulářích: 
- Příloha 3 formulář dílčího projektu 2012
- Popis dílčího projektu MPPK 2012
do 18. 1. 2012 na adresu: slavena.karkoskova@sumperk.cz.