Vyhlášení II. kola dotačního řízení pro Program prevence kriminality na rok 2012

9. května 2012
Odbor prevence kriminality MV ČR vyhlásil II. kolo Programu prevence kriminality na rok 2012.

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) bylo vyhlášeno II. kolo Programu prevence kriminality na rok 2012, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím. Žadatelé o dotaci se musí řídit a splnit podmínky obsažené v dokumentech, jež jsou společně s textem výzvy k dispozici zde.
Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2012 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Projekty zasílejte na předepsaných formulářích: 
- Příloha 3 formulář dílčího projektu 2012
- Popis dílčího projektu MPPK 2012 II kolo
do 21. 5. 2012 na adresu: slavena.karkoskova@sumperk.cz.