Projekty roku 2012

 
Projekty sociální prevence město Šumperk získalo v rámci Programu prevence kriminality na rok 2012 státní účelovou dotaci MVČR v celkové výši 457 000 Kč na 5 dílčích preventivních projektů. 

1. Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování

Realizátor projektu: Město Šumperk
Participující subjekty: PONTIS Šumperk, o.p.s.; Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk; Městská policie
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je ochrana společnosti před rizikovým chováním dětí a mládeže. Soustředěnou a na sebe navazující péčí odklonit konkrétní děti a mládež od jejich rizikového způsobu života, který je vyčleňuje k okraji společnosti a mnohdy vede k umístění do ústavní výchovy. Cílenými kroky předcházet k umísťování dětí a mládeže do kolektivních zařízení, ale naopak pokusit se intenzivní sociální prací o zařazení se a přijetí norem většinové společnosti a skupiny vrstevníků.
Další cíle projektu:
- snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních situací, životního způsobu a rizikových situací;
- podpora rodičů v jejich výchovné úloze;
- zvyšování sociálních schopností a dovedností;
- poradenský servis pro základní školy;
- užší spolupráce se základními školami v rámci individuálně výchovných plánů.
Cílová skupina
- děti a mládež ve věku od 12 let do 18 let a jejich rodinní příslušníci;
- cíleně jsou klienti oslovováni z několika zdrojů: oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže (děti a mládež v evidenci OSPOD), pedagogicko-psychologická poradna, základní a střední školy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Popis projektu
Projekt reaguje na potřebu kurátorů pro mládež o soustředěnější a intenzivnější sociální práci s klienty, kteří se opakovaně dopouštějí rizikového chování a vyžadují zvýšenou péči ze strany odborníků, aby nedošlo k nařízení ústavní výchovy. Je zaměřen především na kontakt s klientem a jeho rodinou.
Projekt se také zabývá oběťmi rizikového chování, které doposud nedostávají dostatečnou podporu a pomoc v jejich životní etapě, kde se ocitli vinou jiné osoby.
V celém procesu práce s klienty a jejich rodinami je zabezpečena komunikace mezi odborníky podílejícími se na jednotlivých případech. Toto je zabezpečeno pravidelným setkáváním, kde dochází ke konzultaci nad jednotlivými případy a stanovení priorit činnosti pro další období.

2. KLUBÍK

Realizátor projektu: Město Šumperk
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je dětem a rodičům ohrožených sociálním vyloučením poskytnout zájmovou volnočasovou činnost kvalitním a smysluplným trávením času. Vedlejší cíle projektu:
- spolupráce s rodinou: začlenění rodinných příslušníků (zvláště matek dětí) do činností s vlastními dětmi přímo v KLUBÍKu;
- spolupráce se šumperskými základními školami.
Cílová skupina
- děti a členové rodin ohrožené sociálním vyloučením nebo s rizikovým způsobem trávení volného času, děti ve věku od 4 do 12 let.
Popis projektu
Projekt je zaměřen na zvýšení sociálních a interkulturních kompetencí dětí od 4 do 12 let ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí ve městě Šumperku.
Základna KLUBÍKu nabízí dětem hlavní herní místnost, kde jsou umístěny stoly pro výtvarnou a rukodělnou dílnu, je zde prostor pro hraní společenských her, čtení, besídky… Další důležitou místností je učebna, kde je zázemí pro doučování, psaní domácích úkolů a přípravu do školy.
Aktivity realizované v rámci projektu:
- Výtvarná dílna;
- Taneční dílna;
- Koňování;
- Pobytový víkendový výlet.

3. Prázdninové pobyty a víkendový pobyt

Realizátor projektu: Město Šumperk
Cíle projektu
Hlavním cílem je navázat bližší kontakt s dětmi a mládeži, které jsou v evidenci OSPODu a poznat, jak se chovají v kolektivu vrstevníků, v různých situacích, v přirozenějším prostředí, než je kancelář Městského úřadu či formální rozhovor doma nebo ve škole.  Účelem pobytů pak je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě.
Cílová skupina
Děti a mládež v evidenci MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence:
- riziková a delikventní mládež páchající činnost jinak trestnou, trestnou činnost;
- mládež s negativními projevy v chování, s rizikovým způsobem trávení volného času;
- děti a mládež ze sociálně slabých rodin.
Popis projektu
Realizace pobytových akcí je tradicí v pořádání víkendových a prázdninových pobytů pro děti a mládež, jež jsou klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk. Každý rok se pobytů zúčastní 50–60 dětí.
- víkendový a zimní pobyt je pořádán pro menší skupinku dětí, která umožňuje individuálnější a intenzivnější práci s klienty. Součástí těchto pobytů jsou již tradičně přednášky a besedy na zvolená aktuální témata z oblasti prevence rizikových jevů, které zajišťují jednak samotní vedoucí na pobytu (referenti OSPODu) nebo pracovníci spolupracujících organizací.
- u letního prázdninového pobytu se nám osvědčila integrace dětí, klientů OSPOD (cca 30) do běžného dětského letního tábora, na což navážeme i v roce 2012. Při tomto pobytu je hlavním cílem poznání klientů, navázání kontaktu a především nabídnutí alternativy trávení volného času, nácviky komunikace a zdravého sociálního fungování.

4. S Lanem bezpečně na „PĚTCE“ 2012

Dodavatel projektu: Lano, o.s.
Participující subjekty: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, p.o.
Cíle projektu
Zamezení nežádoucímu kriminálnímu chování a omezení příležitostí k páchání trestné činnosti dětí a mládeže na pozemku školy a v nejbližším okolí školy v návaznosti na bezpečnost žáků školy a obyvatel přilehlého sídliště. Vedlejší cíle projektu:
- omezit neorganizované shlukování dětí a mládeže v areálu a v okolí školy vedoucí často k patologickým jevům a dát příležitost smysluplně trávit čas při sportovních aktivitách v tělocvičně a na školním hřišti.
Cílová skupina
- děti a mládež ve věku 8–17 let, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením, pocházejí ze sociálně slabých rodin, občanská veřejnost a žáci.
Popis projektu
- nabídnout neorganizovaným dětem a mládeži pravidelně sportovat na veřejném školním hřišti a v tělocvičně základní školy a smysluplně tak vyplnit svůj volný čas. Škola jako partner poskytne týdně 69hod. prostory (hřiště, tělocvična) v určeném čase;
- sportovní aktivity budou probíhat pod dohledem lektorů Lano o.s.;
- v rámci projektu bude nakoupeno další materiální vybavení: florbal, futsal, badminton, basketbal.
Bezpečně s Lanem 2012

5. Prevence kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež RACHOT prevence rizikového chování na ulici

Realizátor projektu: Město Šumperk
Participující subjekt: PONTIS Šumperk, o.p.s.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je práce s dětmi a dospívajícími ve věku 12–26 let tzv. na ulici, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním, nebo svým chováním již naplňují znaky rizikového chování. Soustředěnou a cílenou prací se pokusíme zapojit do programů a aktivit partnera projektu, PONTISu Šumperk o.p.s., (volnočasové aktivity, turnaje apod.) klienty, kteří se schází ve vytipovaných lokalitách města Šumperka a jsou minimálně ohroženi rizikovým chováním. Po vybudování důvěry jim bude nabídnuta i sociální práci, která bude zaměřena na problémy dospívající mládeže (komunikace s rodiči, parta, škola, pracovní uplatnění, protiprávní jednání apod.)
Cílová skupina
Děti a mládež s rizikovými způsoby trávení volného času ve věku 12–26 let, zejména děti, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy.
Popis projektu
Nosným pilířem projektu je terénní práce, kterou vykonávají dva pracovníci. Tito se soustředí na předem vytipované lokality města Šumperka. Tyto lokality byly vytipovány dlouhodobým pozorováním pracovníků nízkoprahového klubu, popř. sociálních pracovníků nebo kurátorů MěÚ Šumperk, odboru sociálních věcí. V rámci terénní práce budou pořádány aktivity, které jsou blízké věkové skupině klientů. Zejména se jedná o fotbálek, žonglování, streetpark apod. Tyto aktivity v prvé řadě poslouží k navázání kontaktů s klienty a následně k odbourání bariér v komunikaci. Na základě vybudovaných vztahů budou moci být klientům nabízeny i další služby odborného poradenství, doprovod na jiné instituce apod.


Nad rámec projektů podpořených státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR město Šumperk realizuje projekt:

6. Právo pro každý den

Realizátor projektu: Město Šumperk
Participující subjekt: Probační a mediační služba, Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany dětí a mládeže
Cíle projektu
Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je program na pomoc mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, nebo mají opakované výchovné problémy závažnějšího charakteru, získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení.
Cílová skupina
Mladí lidé ve věku zhruba 1421 let. Účastníci jsou do programu vybráni za spolupráce kurátorů pro mládež Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže MěÚ Šumperku, Probační a mediační služby, středisko Šumperk a Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk.
Popis projektu
Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je interaktivní program o zákonech a lidských právech s aktivním zapojením všech účastníků. Rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti. Každý účastník programu je proškolen v základech efektivní komunikace a řešení konfliktu nenásilnou formou. Klienti si v tematických blocích osvojí základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale i respektovali práva ostatních a byli připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování.