KPPŠ 2018/2019

Komplexní preventivní program Šumperk pro šk. rok 2018/2019 je preventivní program zaměřený na žáky 4. až 9. ročníků základních škol, základních škol s 1. stupněm a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních kolektivech.

Základní vzdělávací blok – podmínkou realizace besed v tomto bloku je vyplnění a odeslání závazné přihlášky a dodržování podmínek realizace programu. Přihlášené školy odeberou všech 8 besed zařazených do tohoto bloku, školy s 1. stupněm besedy č. 1.–3.Termíny realizace přednášek je nutné domlouvat v souladu s časovým rozvrhem realizace jednotlivých přednášek s dostatečným časovým předstihem.
 • Rozvrh základního vzdělávacího bloku KPPŠ 2018/2019
 • Kontaktní údaje na přednášející organizace (lektory)
 • Přihláška KPPŠ 2018/2019
 • Podmínky realizace programu KPPŠ 2018/2019
  • Přihlášení – škola do 14. 9. 2018 zašle vyplněnou přihlášku na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.
  • Přítomnost pedagoga – JE NUTNÁ! Za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků VŽDY zodpovídá škola. Konečné rozhodnutí o přítomnosti učitele ve třídě během konání besedy je na řediteli školy.
  • Čas – 2 vyučovací hodiny.
  • Cena – 2 organizace přednášejí zdarma, 2 organizace za cenu 350 Kč/hod., tj. 700 Kč/vzdělávací blok (jedna třída).
 • Základní vzdělávací blok KPPŠ 2018/2019
 • Vyhodnocení programu KPPŠ 2018/2019


Rozšiřující nabídka – besedy zařazené do rozšiřující nabídky, která je nad rámec základního vzdělávacího bloku, realizuje škola dle svého uvážení. Škola si realizaci besed domlouvá přímo s lektory v průběhu celého školního roku (na tyto besedy se nevztahuje rozvrh Základního vzdělávacího bloku KPPŠ 2018/2019). Realizátoři programu KPPŠ kvalitu rozšiřující nabídky negarantují, tyto besedy nespadají do procesu hodnocení kvality KPPŠ.

Rozšiřující nabídka pro základní školy
ročník organizace téma 
 1.Poradna zdraví ŠumperkÚraz není náhoda 
 2. Poradna zdraví ŠumperkZdravá výživa 
 1. - 4. PPP a SPC Ol. kraje, pracoviště Šumperk Vztahy ve třídě
 7.Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk Online sexuální nátlak a vydírání dětí
Rozšiřující nabídka pro střední školy
ročník organizace  téma
 1.PPP a SPC Ol. kraje, pracoviště ŠumperkJak se učit efektivně ... už od začátku střední školy
 1. Mgr. Petr HalamaJak se učit na SŠ?
 1. a 2.Mgr. Petr HalamaKdyž sex, tak bezpečně