Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Regionální inovační strategie Olomouckého kraje“

(zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence  sděluje, že oznámení koncepce „Regionální inovační strategie Olomouckého kraje“, bylo dne 15. 8. 2011 zveřejněno v Informačním systému SEA na internetových stránkách eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce je MZP119K. Tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d tohoto zákona.

Do oznámení koncepce je možné nahlížet také na odboru ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kancelář č. 316 v úřední dny  pondělí a středa v 8.00 - 12.00 hod. a 12.30 -17.00 hod. a v ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 583 388 316.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce ve smyslu § 10c odst. 3 cit. zákona Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění v Informačním systému SEA, tj. do 5. 9. 2011. Vyjádření je možné zasílat rovněž elektronicky na e-mailovou adresu: petr.malotin@mzp.cz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.