Příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 2011/2012

Ředitelky mateřských škol v Šumperku, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují po dohodě se zřizovatelem městem Šumperkem, ředitelkou SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 a ředitelem ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedické Schola Viva o.p.s., Šumperk, Erbenova 16, termín, dobu a místo pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, a to na:

středu 30. března 2011 od 8:00 do 16:00 hodin

čtvrtek 31. března 2011 od 8:00 do 16:00 hodin

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Zákonný zástupce dítěte předloží k žádosti svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

II.

K předškolnímu vzdělávání se dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

III.

V souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydá ředitelka mateřské školy rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat na uvedených mateřských školách:

MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B …………….. Pavlína Bošková, v.r. - ředitelka MŠ

(i pro odloučené pracoviště: Šumperk, Jeremenkova 52)

MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 ……………... Jarmila Palová, v.r. - ředitelka MŠ

(i pro odloučená pracoviště: Šumperk, Gen. Krátkého 28; Šumperk, Vrchlického 19; Šumperk, Šumavská 15)

MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 ………… Mgr. Yvona Šimková, v.r. - ředitelka MŠ

(i pro odloučená pracoviště: Šumperk, Temenická 61; Šumperk, Zahradní 17A)

SŠ, ZŠ a MŠ, Hanácká 3 …………………………… Mgr. Jana Večeřová, v.r. - ředitelka

Zápis bude probíhat na odloučeném pracovišti Mateřská škola Šumperk, Třebízského 1

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola -Viva, o.p.s. Šumperk,

Erbenova 16 ……………………………………… Mgr. Miroslav Haltmar, v.r. - ředitel

logopedická mateřská škola