Mimořádná splátka jistiny úvěru

Rada města Šumperka (RM) na svém jednání 02.12.2010 doporučila Zastupitelstvu města Šumperka (ZM) schválit mimořádnou splátku úvěru ve výši 10 mil. Kč.

Dne 17.09.2009 schválilo ZM přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč, splatnost úvěru je 30.09.2012. Úvěr byl otevřen formou úvěrového limitu a je možno s v souladu se smlouvu opakovaně čerpat a splácet až do výše úvěrového limitu - 40 mil. Kč.

Město obdrželo avízo o zaslání dotace z Fondu soudržnosti a SFŽP na investiční akci Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše ve výši 8,4 mil. Kč, v rozpočtu je vytvořena finanční rezerva 3,1 mil. Kč. Splátkou úvěru ve výši 10 mil. Kč dojde ke snížení úvěrové zadluženosti města a v roce 2012 bude splátka jistin úvěru snížena z 59,5 mil. Kč na 49,5 mil. Kč, současně tím dojde k úspoře výdajů za úroky z úvěru v letech 2011 a 2012.

Ing. Andrea Dostálová, tisková mluvčí