Veřejné projednání konceptu nového územního plánu Šumperka

Vážení spoluobčané,

máte zájem ovlivnit změny, které se v budoucích letech chystají v okolí vašeho bydliště a informovat se o podrobnějším obsahu a záměrech v řešeném území?

Od dnešního dne se můžete seznámit se zpracovaným konceptem nového územního plánu Šumperka.

Koncept územního plánu je vystaven na Městském úřadě Šumperk, Jesenická 31, odbor strategického rozvoje územního plánování a investic, kancelář č.307 na městské radnici v kanceláři 1.místostarosty a dále v elektronické podobě na internetových stránkách města zde .

Mapový portál konceptu ÚP Šumperk

Veřejné projednání konceptu nového územního plánu Šumperka

spojené s výkladem projektanta dle § 48, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se uskuteční

ve středu 27. ledna od 16 hodin v nové zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, Rooseveltova ul.

Do 15 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. V námitce je nutné uvést odůvodnění údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní svá stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne veřejného projednání.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Ivana Kašparová

vedoucí oddělení územního plánování

tel.: 583 388 307

e-mail: ivana.kasparova@musumperk.cz