Startuje nový způsob komunikace: datové schránky

Město Šumperk bude mít zprovozněnu datovou schránku k 1. listopadu 2009.

1. července letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, který upravuje nový způsob komunikace mezi orgány veřejné moci (např. státními orgány, obcemi, Pozemkovým fondem, zdravotnickými pojišťovnami, samosprávnými komorami zřízenými zákonem, notáři, soudními exekutory) a veřejností, a to prostřednictvím datových schránek.

Zprovoznění datové schránky Města Šumperka se předpokládá v souladu s příslušnými ustanoveními § 31 odst.1 zákona 300/2008 Sb., v platném znění, k 1. listopadu 2009. Povinná komunikace prostřednictvím datových stránek přitom je u:

Nepovinná komunikace prostřednictvím datových stránek je mezi právnickými a fyzickými osobami vůči orgánům veřejné moci. Prostřednictvím datových schránek nebude možné Městu Šumperku zasílat všechny druhy dokumentů, ale pouze takové, u kterých to povaha dokumentu umožňuje. Totéž platí i pro zasílání dokumentů ze strany Města Šumperka. Datovou schránkou se nedoručují rovněž dokumenty, které obsahují utajované informace nebo nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku nebo při doručení na místě nebo určuje-li jiný právní předpis doručení jinak - např. veřejnou vyhláškou.

Pro účely tohoto zákona zřizuje Ministerstvo vnitra ČR datové schránky bezplatně pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány veřejné moci. Fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit bezplatně na pracovištích Czech Pointu Městského úřadu Šumperk, a to na informacích v úřadovnách na nám. Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Ke zřízení datové schránky je nutný platný občanský průkaz

Marie Dvořáčková,
vedoucí kanceláře tajemníka