Územní plán města Šumperka

Předmětem projektu je zpracování nového územního plánu města Šumperka. Územní plán pořizuje město pro celé správní území.

Vlajka-IOP-EU-MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií- Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje a ochrany hodnot území. Vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky využití těchto ploch, řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod. Územní plán je závazný dokument pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Projekt se realizoval ve dvou etapách:

- zpracování konceptu

- zpracování návrhu územního plánu

Realizaci projektu předcházelo zpracování průzkumů a rozborů, po ukončení projektu následovalo projednání a úpravy návrhu územního plánu po projednání.

Konečnou fází procesu pořízení nového územního plánu bylo jeho vydání zastupitelstvem města dne 22.9.2011.

 

 

Celkové výdaje na projekt: 2 380 440,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 370 480,- Kč

Dotace z ERDF (evropský regionální fond): 2 014 908,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu: 355 572,- Kč

Termín zahájení realizace projektu: 23.4.2009

Termín ukončení realizace projektu: 30.6.2011

Integrovaný operační program - www.strukturalni-fondy.cz/iop