Investiční výstavba v Šumperku

Plnění plánu investiční výstavby k 31.5.2009.

Zastupitelstvo města Šumperka vzalo na vědomí plnění investiční výstavby k 31.5.2009.

Knihovna

Zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení. Zpracovatelem projektové dokumentace je firma Jiří Frys - stavební projekce za přímé účasti Ing.arch. Petra Doležala.

Zpracována vizualizace.

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Probíhá restaurování 5 závěsných obrazů Křížové cesty. Restaurování obrazu Zvěstování P.M. včetně rámu bylo dokončeno, obraz byl převzat 28.5.2009.

Územní plán

Změna č.6 ÚPSÚ Šumperk

Nový územní plán Šumperka

Projekty

Dále by se měly zadat projekty na areál Benátky, Parkoviště Finská II, Park u pekárny, 17. listopadu - varianta II s upraveným parkováním, Pavlínin dvůr - jižní křídlo,...

Územní plány obcí

Seznam rozpracovanosti ÚPD a ÚPP

Okružní ulice

Projektová dokumentace zpracována, zajišťuje se dokladová část, následně bude požádáno o stavební povolení na dopravní část.

ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 - rekonstrukce jídelny

Proběhl výběr zhotovitele - SAN-JV s.r.o., smlouva o dílo je uzavřena. Je vydáno stavební povolení. Práce budou probíhat od června do konce srpna.

ZŠ Šumperk, 8. května 63 - sanace vlhkosti zdiva 1.etapa, elektroinstalace

29.5. byly dokončeny povrchové úpravy u školy - asfaltové plochy, a to v místě, kde byly v loňském roce provedeny sanace zdiva a rekonstrukce části dešťové kanalizace.

Na zhotovitele stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3.ZŠ, ul. 8.května v Šumperku“ byla ve výběrovém řízení vybrána firma Elektromont Rapotín s.r.o. Vlastní realizace rekonstrukce elektroinstalace bude zahájena 24.6.2009.

ZŠ Šumperk, Sluneční 38 - výměna oken a zateplení budovy

Provedena výměna oken a dveří v učebnovém pavilonu. Zateplení vč. nátěru fasády na učebnovém pavilonu je dokončeno. Probíhají práce na tělocvičně - výměna oken, zateplení střešního pláště, ve spojovacím krčku - dozdívky a výměna oken.

Sokolská, Západní kanalizace

Jedná se o rekonstrukci komunikací ulic Sokolská, Západní, části ul. Sluneční a ul. Pod Senovou. Současně bude řešen stávající otevřený příkop při ul. Pod Senovou, který bude po rekonstrukci zatrubněn.

Stavba bude realizována v návaznosti na splaškovou kanalizaci, která je součástí investiční akce VHZ a.s. v rámci akce „Zlepšení kvality vod Horní Pomoraví - II.etapa“. Jelikož došlo k posunu termínu zahájení prací na vybudování splaškové kanalizace, budou pravděpodobně rekonstrukce komunikací realizovány až v roce 2010.

Geschader - expozice

Uzavřena smlouva se zhotovitelem stavebních prací - EKOZIS spol. s r.o. Uzavřena smlouva se zhotovitelem expozice - TOMOLA CZ s.r.o.V současné době probíhají stavební práce na novém vstupu expozice, bylo provedeno očištění stávajícího zdiva a odvodnění vstupního prostoru.

S dodavatelem expozice firmou TOMA CZ s.r.o. bylo upřesněno rozvedení el.kabelů do jednotlivých prostor k budoucím vystavovaným exponátům. S projektantem bylo upřesněno výškové zaměření podlah v místnostech a odsouhlasen materiál a rozměr dlažby. V současné době se provádí odstranění stávajících hliněných násypů a odvoz vykopaného materiálu.

Park nad Slovanskou

Probíhá následná dvouletá péče o zeleň. Dešťové vody u objektu JUDr. Kolákové budou dodatečně řešeny umístěním odvodňovacích žlabů do tělesa chodníku.

Komunikace Hrabenovská, Bohdíkovská

Stavba je dokončena, zkolaudována a předána do správy PMŠ a.s. Dle zápisu o předání a převzetí stavby byly do konce měsíce dubna 2009 odstraněny drobné nedodělky a na základě zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků je stavba ukončena.

Na podzim se bude řešit náhradní výsadba za dřeviny, které bylo nutno vykácet z důvodu úpravy koryta potoka.

Chodník Generála Svobody

Na základě sdělení KÚOK, odboru strategického rozvoje kraje, byl zpracován projekt pro územní řízení. Odborem RÚI bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí.

Komunikace J. z Poděbrad

Stavba probíhá dle dohodnutého harmonogramu. Provádí se výstavba a zadláždění nových chodníků k objektům na sídlišti J.z Poděbrad, provádí se skrývka ornice a zemní práce na parkovišti. V rámci akce probíhají práce na opravě kanalizace ve třech odbočkách (investorem je VHZ a.s.). Byla provedena přeložka plynu na ul.Tatranská a odfrézování povrchu na stávajícím parkovišti na ul.Tatranské, kde bude provedeno rozšíření tohoto parkoviště. Radou města byl schválen dodatek ke smlouvě o dílo č.2 na dohodnuté vícepráce jež se týkají zpevněných ploch na ul.J.z Poděbrad u objektů č.2,4,6,8,10 a 12 a objektů č.21,23,25 a 27 na ul. G.Svobody.

V rámci akce ČEZ a.s. pokládka vedení NN a VN, byly provedeny zkoušky hutnění zásypů v dohodnutých lokalitách. V jednom případě byla zkouška nevyhovující a bylo dohodnuto provézt výměnu zásypů a zkoušku opakovat. Dle sdělení zhotovitele bude zkouška provedena 9.6.2009 v odpoledních hodinách.

Územně analytické podklady

Proběhlo vyúčtování dotace z Integrovaného operačního programu, přiznaná dotace ve výši 1 100 tis. Kč byla připsána na účet v březnu 2009.

Pavlínin dvůr (kotelna)

Byla uzavřena SoD se zhotovitelem TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o., práce budou započaty v měsíci červnu 2009, s termínem dokončení srpen 2009. Bude provedena rekonstrukce kotelny v objektu Pavlínina dvora včetně venkovních rozvodů k Domu kultury. Venkovní rozvody do Pavlínina dvora jsou již položeny.

Sběrný dvůr

Stavba byla dokončena v termínu do 31.5.2009, slavnostní předání díla proběhlo 2.6.2009

Prievidzská VI. a VIII.

Zpracována projektová dokumentace, vydáno pravomocné územního rozhodnutí.

Oprava komunikace po IS Tichá, Pod Senovou

Stavba dokončena, zkolaudována a předána do správy PMŠ. V měsíci dubnu 2009 byla provedena kontrola po zimním období a dokončeny drobné nedodělky. Na základě zápisu o odstranění těchto nedodělků byla stavba definitivně ukončena.

Kaple sv. Anny v Temenici

Jednalo se o doplatek loňské faktury. Další práce ani příprava projektu stavebních úprav zdiva se neprovádí.

Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova, Finská

Na ulici Fibichova bude v měsíci květnu provedeno vodorovné značení parkovacích míst. Na parkoviště na ul. Jugoslávská bylo zažádáno o územní rozhodnutí. Na ulici Finská byla vybraná druhá lokalita, u které se prověřuje existence sítí.

Parkoviště u nemocnice

Byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele díla, ukončení a vyhodnocení proběhne 18.6.2009

Hřbitov Temenice - II. etapa

Práce byly v roce 2008 dokončeny. Začátkem letošního roku bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jedná se o doplatek po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Sběrná místa

Zpracována projektová dokumentace na sběrná místa v těchto lokalitách:

Radniční, nám. Míru, Na Hradbách, Slovanská, Kozinova, Langrova, Fialova, Gen. Svobody, 17.listopadu, Hlavní třída, M.R. Štefánika, Komenského, ČSA, Kmochova, Fibichova, Gagarinova, Bratrušovská, Finská

Revitalizace městských parků a alejí (I. etapa- aleje 8. května, 17. listopadu, park B. Martinů)

Rozsah prací byl zkrácen o alej 17. listopadu. Práce probíhají dle harmonogramu. Termín dokončení výsadby je 11/2009. Následuje dvouletá péče.

Drobné akce

V rámci akce bude provedena oprava asfaltové plochy na letišti (zde bylo potřeba upravit odtok dešťových vod), dále oprava plotu pana Ženožičky a náhradní výsadba z minulých let.

Hřiště u škol a školských zařízení- povrchy, zpřístupnění veřejnosti - Komín,VI.ZŠ

Přiznaná dotace. Hřiště na Komunitním centru bylo dokončeno před termínem 31.5.2009 a slavnostně předáno dne 28.5.2009. Na zhotovitele stavby u VI. ZŠ, ulice Šumavská probíhá soutěž. Uzávěrka nabídek 28.5.2009.

Propojení úřadoven RADNICE - JESENICKÁ optickým kabelem

Jedná se metropolitní optickou síť (MOS), která propojí objekty MěÚ Šumperk (nám. Míru, Jesenická a Lautnerova). Budou napojeny i další objekty (Divadlo Šumperk s.r.o. , Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů, Vlastivědné muzeum v Šumperku, p.o., DDM a ZpDVPP Vila Doris , Městská knihovna Šumperk, p.o., Policie ČR ). Současně budou na MOS napojeny stávající a nově navržené bezpečnostní kamery.

Nyní firma SITEL s.r.o. zpracovává PD pro územní řízení.

Rekonstrukce zastávek MHD

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybrána byla firma EKOZIS spol. s r.o. a uzavřena smlouva o dílo, práce budou zahájeny v červnu 2009.

Opěrná zeď na hradbách

Práce nezahájeny.

Rekonstrukce komunikací po IS Temenice

Práce budou zahájeny v návaznosti na akci VHZ a.s. Horní Pomoraví II.