Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad

Cílem projektu je odstranit špatný technický stav území. Revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad zahrnuje komunikace a chodníky, pásma zeleně, odbočky a vjezdy, křižovatky, parkovací místa, místa pro sběr odpadků a veřejné osvětlení.

ROP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií- Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu.

V rámci projektu byly v plném rozsahu modernizovány komunikace, samostatný pruh pro cyklisty, bezpečné přechody, zpomalovací příčné pruhy pro zklidnění autodopravy. Chodníky vedou separovaně od vozovky. Zpřehledněna budou místa dopravního křížení a odbočování do území, kde rekonstrukcí přibude parkovací prostor. Dojde k výměně sídelní zeleně. Odstraněny budou dožité a nevhodně volené druhy dřevin. Obnova a nová výsadba je navržena tak, aby zlepšila ekologickou funkci a také aby se území stalo přehledným pro všechny  uživatele.

Prezentace

Termín zahájení fyzické realizace projektu: 1.2.2009

Termín ukončení realizace projektu: 30.07.2010

 

Celkové výdaje projektu: 136 837 581 Kč 

Celkové způsobilé výdaje:  96 693 752 Kč

 

Dotace z rozpočtu RR: 81 918 751

    - z  toho ERDF: 77 418 028

Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích: 14 775 000 Kč

Regionální operační program - www.rr-strednimorava.cz