Otevřený dopis

Zveřejňujeme otevřený dopis starosty města Šumperka Mgr. Z. Brože ministrovi životního prostředí RNDr. M. Bursíkovi.

Vážený pan
RNDr. Martin Bursík
Ministr životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Šumperk 2009-02-25

Vážený pane ministře,

dlouho jsem zvažoval, zda Vás mám obtěžovat tak malicherným problémem, kterým pro Vás jistě je obnova zeleně v centru města Šumperka a předem se za to omlouvám. Situace se však stává postupem času natolik nenormální, že bych si možná později vyčítal, kdybych tento dopis nenapsal.

Ve městě Šumperku je 130 let stará alej, která lemuje ulici a chodník od nádraží do centra města. Touto alejí prochází několik tisíc lidí denně, frekvence chodců je zde v podstatě nepřetržitá, parkují zde automobily. Již několik let nás správce zeleně upozorňuje na to, že stromy nejsou v pořádku a přes veškerou snahu je nebude možno udržet déle v bezpečném stavu. Ze stromů padají větve, občas i ty na první pohled zdravé. Proto jsme začali již před několika lety vážně uvažovat o výměně stromů v aleji. Po poměrně dlouhotrvající diskuzi zvítězil názor, že by bylo nejlepší staré stromy odstranit a vysadit zcela novou alej. Vydali jsme se touto cestou, nechali zpracovat posudky, projekty a požádali o peníze z dotačního titulu, který je přesně k tomuto účelu určen. V tuto chvíli vstoupil do hry stěžovatel, který si zadal vlastní posudek. Tento posudek potvrdil správnost naší úvahy a přiklání se také k radikálnímu řešení - kompletní výměně starých stromů za nové. Od té chvíle se začíná odvíjet příběh, který dnes již nechápe vůbec nikdo. Je těžké jej popsat tak, aby mu bylo dobře porozuměno. Pokusím se proto o časový sled těch nejpodstatnějších událostí jak na sebe navazovaly.

 1. Probíhá diskuze o obměně stromů v aleji (od roku 2000).
 2. Městem jako vlastníkem zeleně zadán odborný posudek Ing. Petru Kubešovi (2007).
 3. Posudek Ing. Petra Kubeši doporučuje kompletní obnovu aleje!!! (září 2007).
 4. V orgánech města je rozhodnuto o kompletní obnově aleje a vypracování žádostí o dotace, které jsou k tomuto účelu přímo určeny!!! (2008).
 5. Správní orgán vydává rozhodnutí o povolení vykácení aleje (1.2.2008).
 6. Město Šumperk uspělo se žádostí o dotaci z operačního programu ŽP na kompletní obnovu aleje (2008).
 7. Město zadává upřesňující projektovou dokumentaci - osazení nové aleje mobiliářem, úprava odpočinkových míst atd. (2008)
 8. Veřejné projednání záměru - stěžovatel Ing. David odmítá účast (květen 2008).
 9. Stěžovatel Ing. David si stěžuje na MŽP, ČIŽP, KÚOK (2008 i dříve).
 10. KÚOK odpovídá stěžovateli, že neshledal pochybení a stížnost považuje za nedůvodnou!!! (srpen 2008).
 11. ČIŽP odpovídá stěžovateli, že neshledává pochybení!!! (2008)
 12. Stěžovatel Ing. David zadává posudek Ing. Jiřímu Grulichovi (2008).
 13. Posudek Ing. Grulicha vyznívá ve prospěch kompletní obnovy aleje, přesně dle návrhu města!!! (2008).
 14. Stěžovatel Ing. David napadá posudek, který sám zadal Ing. Grulichovi a píše opakované stížnosti na KÚOK, ČIŽP? A MŽP (říjen 2008).
 15. MŽP odesílá jasnou a korektní odpověď Ing. Davidovi, v podstatě vyjadřuje soulad se závěry obou posudků - kompletní obnova aleje. Problematika se opakovaně řeší v důsledku podávání nových stížností bez jakýchkoliv nových skutečností (listopad 2008).
 16. Vedení města ví, že v tuto dobu může alej bez problémů skácet, ale není to náš způsob chování, proto se snažíme přesvědčit o správnosti projektu!!! (říjen, listopad 2008)
 17. Česká inspekce ŽP vydává předběžné opatření, kterým pozastavuje kácení s výjimkou havarijních jedinců, blíže však neurčených, současně zahajuje řízení o omezení a zákazu činnosti (listopad 2008).
 18. Město Šumperk se odvolává proti opatření ČIŽP (na základě dalších posudků, které hovoří ve prospěch kompletní obnovy aleje - Ing. Pěta, AOPK-středisko Olomouc v rámci doporučení akce k dotaci), doručeno ČIŽP 24.11.2008.
 19. Uplynuly tři měsíce bez jakékoliv reakce ze strany odvolacího orgánu na odvolání města proti předběžnému opatření !!! (24.2.2009)
 20. Jednání v Radě města Šumperka s výsledkem - prioritou je bezpečnost občanů, pokácet stromy i za cenu pokuty. Po mém osobním naléhání a argumentaci vírou v lidský rozum mne rada pověřila napsáním tohoto dopisu (únor 2009).

Pevně věřím, že tento soupis událostí je dostatečně vypovídající a není třeba k němu nic dodávat. Snad jen několik poznámek a otázek, na které nezná nikdo odpověď, k dokreslení velmi těžké situace, ve které se v tuto chvíli nachází vedení města Šumperka.

 1. Na celé akci jsme si dali informačně velmi záležet. Svolali jsme veřejné projednání otevřené komukoliv, na které jsme jmenovitě pozvali stěžovatele Ing.Davida. Nedostavil se s odůvodněním, že si vyřídí věci jinak. Skutečně tak učinil. Napsal zápis (plný nesmyslů) z jednání, na kterém nebyl, zorganizoval petici, přiměl pravděpodobně k akci někoho na ČIŽP a do mé kanceláře se dostavila televize (pořad Nedej se!).
 2. V současné době máme před sebou neuvěřitelný soubor dokumentů. Drtivá většina jich podporuje naši původní myšlenku, ale ČIŽP v závěru popírá předběžným opatřením vše, včetně svého vlastního stanoviska. Vše další vyplývá jasně z předcházejícího časového sledu.
 3. V nařízení ČIŽP o zdržení se kácení se však neříká, které stromy můžeme pokácet a které ne. Tři měsíce čekáme na upřesnění a nemáme jedinou zprávu. V tuto chvíli padá venku těžký mokrý sníh, a pokud se v aleji něco stane, je jasné, kdo nese odpovědnost - starosta města skončí před soudem. Pokud pokácíme strom, o kterém později někdo prohlásí, že byl zdravý, vystavujeme se několikamilionové pokutě - starosta města skončí jako starosta. Velice těžká volba.
 4. ČIŽP tvrdí - spíše jeho zástupci na osobním jednání, že nepovolí kompletní rekonstrukci aleje, pouze pozvolnou obměnu. Pozvolná obměna by popírala smysl obnovy aleje jako takové, neboť alej má mít zachované určité parametry, především stejnověkost a estetickou hodnotu. K čemu je ale potom dotační titul, ke kterému se jistě musely odborné orgány v návaznosti na MŽP vyjadřovat? Proč jsme zbytečně vynakládali peníze na projekt a vypracování žádosti?

Vážený pane ministře!

Není mým záměrem formulovat tento dopis jako stížnost. Je to spíše žádost a prosba o pomoc v těžké situaci, ve které se nachází starosta, vedení a rada města. Pevně věřím, že naši situaci pochopíte a dokážete ji svou autoritou vrátit před listopad loňského roku, abychom mohli v zájmu bezpečnosti občanů města a okolí realizovat původní plán, využít účelně a užitečně fondy EU v oblasti životního prostředí a finanční prostředky vynaložené na vypracování projektů a žádostí se všemi potřebnými schvalovacími doložkami orgánů z oblasti životního prostředí.

Děkuji Vám za pochopení!

Jménem Rady města Šumperka
Mgr. Zdeněk Brož