Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad začíná

V návaznosti na rekonstrukci splaškové kanalizace je na následující dva roky (2009 a 2010) připravena rozsáhlá investiční akce „Revitalizace ulice J. z Poděbrad“.

ROP

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí města Šumperka v minulých i následujících letech. Z výběrového řízení na zhotovitele vzešla společnost MIROS dopravní stavby, a.s., v prosinci byla podepsána smlouva na částku 135.169.384,- Kč vč. DPH, více než polovina nákladů (81.918.000,- Kč) bude uhrazena ze získané dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, Oblast podpory 2.2. - Rozvoj měst, Podoblast podpory 2.2.1 - Fyzická revitalizace území.

Předmětem rekonstrukce je komplexní plošná revitalizace dotčeného území, vytvoření dvou okružních křižovatek (Jiřího z Poděbrad x Šumavská, Šumavská x Gen. Svobody), doplnění dalších veřejných ploch v dotčeném území vyžadujících rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, úpravu sběrných míst pro komunální odpad, hřišť, atd.,

Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukce a snaze zajistit dopravní obslužnost v co nejvyšší možné míře je stavba rozdělena do pěti etap:

Jsme si vědomi faktu, že rekonstrukce komunikace zasáhne do života mnoha občanů města Šumperka, prosíme proto o trpělivost a pochopení náročnosti stavby, zároveň i o respektování dopravního značení, opatrnost při průchodu staveništěm. Naopak snahou města a zhotovitele stavby je rychlá rekonstrukce, zajištění dopravní obslužnosti v co nejvyšší možné míře, vstřícnost a poskytování aktuálních informací o stavu rekonstrukce. V řešení je i problematika svozu domovního odpadu a zajištění dopravní obslužnosti přilehlých nemovitostí. Kontejnery na odpad budou v návaznosti na jednotlivé etapy výstavby přemístěny na předem určené místo mimo území staveniště. Pokud nebude možné ze závažných důvodů kontejnery přemístit, zajistí alternativně zhotovitel jejich vyvážení z původního místa. Dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí bude zajištěna na základě udělené výjimky (dopravní obsluha).

Aktuální informace budou vždy vyvěšeny na webových stránkách města Šumperka (Dokumenty, aktuální rekonstrukce), letáky s informacemi budou taktéž umístěny ve vchodech domů. Informace o přemístění autobusových zastávek naleznete přímo na autobusových zastávkách.

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí