Územně analytické podklady obcí - ORP Šumperk

Předmětem podpory IOP je pořízení územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností Šumperk. Ve vazbě na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se od r. 2007 pořizují územně analytické podklady obcí a krajů jako nový nástroj územního plánování v úrovni obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) a krajů, jejichž součástí je rozvoj udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Vlajka-IOP-EU-MMR

Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnuje :

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií- Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Celkové výdaje na projekt: 1 414 000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 100 000,- Kč

Dotace z ERDF (evropský regionální fond): 935 000,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu: 165 000,- Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1.5.2008

Termín ukončení realizace projektu: 31.12.2008

Integrovaný operační program - www.strukturalni-fondy.cz/iop