Změna územního plánu

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo Opatření obecné povahy č. 1/2008 - Změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Šumperk.

Práce na změně územního plánu odstartovaly již v lednu roku 2007, kdy Zastupitelstvo města Šumperka schválilo pořízení změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Šumperk. V červnu 2007 zastupitelstvo vybralo z předložených žádostí lokality, které byly zapracovány do návrhu zadání,“ přibližuje počáteční práce na změně Ing. Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk. „Následně bylo veřejnou vyhláškou oznámeno vystavení a projednání návrhu zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Šumperk, informace o vystavení návrhu zadání byla zaslána dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Po zapracování připomínek schválilo v březnu 2008 zastupitelstvo návrh zadání, na jehož základě se vypracoval návrh změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Šumperk a zaslán k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého kraje,“ doplňuje Ing. Bittnerová. V listopadu 2008 se konalo veřejné projednání, ke kterému byly pozvány dotčené orgány a sousední obce. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, mohli podat námitky proti návrhu změny č. 6. územního plánu sídelního útvaruŠumperk, stejně jako zástupce veřejnosti. Z veřejného projednání nevyplynuly žádné další připomínky či námitky. „Posledním krokem je vydání Opatření obecné povahy č. 1/2008 - Změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Šumperk,“ dodává vedoucí odboru.

Opatření obecné povahy č. 1/2008.

Územní plán sídelního útvaru řeší uspořádání pouze uvnitř sídla, koncepci rozvoje celého správního území města Šumperka bude řešit nový územní plán, který by měl být vydán cca v roce 2011,“ upřesňuje další kroky Ing. Bittnerová.

Ing. Andrea Jahnová,
tisková mluvčí