Poskytování grantů a dotací na rok 2009

Podmínky pro poskytování grantů a dotací z rozpočtu města Šumperka jsou již schválené.

Město Šumperk každoročně poskytuje z rozpočtu města finanční prostředky na program „Granty a dotace“ na podporu činnosti neziskových organizací a organizací schválených Zastupitelstvem města Šumperka v seznamu vyjmenovaných akcí a činností, které pracují s dětmi a mládeží nebo ve zdravotně-sociální oblasti.

Grantem se rozumí finanční příspěvek z rozpočtu města Šumperka z položky „Granty a dotace“, který je poskytnut žadateli na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s realizací následujících projektů za při splnění zadaných podmínek:

  1. Uspořádání jednorázové neziskové akce se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní.
  2. Uspořádání vícedenní neziskové akce (4 a více dnů) s počtem 15 a více účastníků (soustředění, tábory), se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní.
  3. Uspořádání cyklu neziskových akcí se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní.

Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města Šumperka z položky „Granty a dotace 2009“

Dotací se rozumí finanční příspěvek, který je poskytnut z rozpočtu města Šumperka z položky „Granty a dotace“, na podporu činnosti neziskových organizací a organizacích schválených zastupitelstvem města v seznamu vyjmenovaných akcí a činností, které pracují s dětmi a mládeží, nebo ve zdravotně-sociální oblasti.

Podmínky pro poskytování dotací na činnost z rozpočtu města Šumperka z položky „Granty a dotace 2009“

Na základě vyhodnocení zkušeností z let 2004 až 2008 v oblasti udělování grantů a dotací z rozpočtu města předložila komise pro přidělování grantů a dotací zastupitelstvu města materiál, který upřesnil podmínky a opatření pro poskytování grantů a dotací z rozpočtu města pro rok 2009. Podmínky byly upraveny na základě připomínek členů kontrolní skupiny oddělení interního auditu a kontroly, připomínek příjemců a vlastních poznatků komise pro poskytování grantů a dotací. Základní myšlenka však zůstala zachována - rozdělit vyčleněnou částku z rozpočtu města na přímou podporu aktivit, na kterých má město zájem, zejména s ohledem na jejich celospolečenský dopad, který se projevuje především zájmem veřejnosti o tyto aktivity a současně i jejich přínosem pro propagaci města a na granty a dotace ostatních žadatelů.

V současné době není ještě známa výše rozdělované částky (bude schválena na zasedání Zastupitelstva města Šumperka dne 29.01.2009). Předpokladem je, že částka určená pro rozdělení v systému grantů a dotací nebude nižší než v roce 2008 - tedy 3,7 mil. Kč.

Organizační pokyny k podávání žádostí o poskytování grantů a dotací z rozpočtu města Šumperka pro rok 2009

Ing. Andrea Jahnová
tisková mluvčí