KPPŠ 2022/2023

Komplexní preventivní program Šumperk pro šk. rok 2022/2023 je preventivní program zaměřený na žáky 4. až 9. ročníků základních škol, odpovídajících ročníků základních škol s 1. stupněm a víceletého gymnázia, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních kolektivech. 

Základní vzdělávací blok

Témata osmi interaktivních bloků (besed) Základního vzdělávacího bloku jsou pro konkrétní věkové skupiny koncipována tak, aby se vhodně začlenila do vzdělávacího programu školy a stala se nedílnou součásti Preventivního programu školy. Pro zajištění efektivní prevence není možné besedy KPPŠ realizovat jen jako jednorázovou preventivní aktivitu. Je nutné je zařadit do dlouhodobé a kontinuální práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikového chování ze strany každé školy.

Základní vzdělávací blok

Podmínky realizace programu KPPŠ 2022/2023

 • Do programu se mohou přihlásit pouze ty školy, které odeberou celý Základní vzdělávací blok (8 besed). Přihlásit se mohou také základní školy s 1. stupněm, kde budou realizovány pouze besedy pro 4. a 5. ročníky a víceleté gymnázium.
 • Vyplnění a odeslání závazné přihlášky - škola odešle vyplněnou přihlášku v termínu do 9. září 2022 na e-mail slavena.karkoskova@sumperk.cz. 
 • Dodržování podmínek realizace Programu (příloha č. 2) - škola odesláním závazné přihlášky k realizaci KPPŠ souhlasí s podmínkami realizace programu na základní škole ve šk. roce 2021/2022.
 • Přítomnost pedagoga - JE NUTNÁ! 
  Za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků VŽDY zodpovídá škola. Konečné rozhodnutí o přítomnosti učitele ve třídě během konání besedy je na řediteli školy.
Termín realizace: říjen 2022 - červen 2022
Průběh realizace: do konce září 2021 bude přihlášeným školám zaslán časový rozvrh besed, včetně kontaktů na přednášející organizace. Kontaktní osoba školy kontaktuje přednášející organizace pro sjednání termínu jednotlivých besed sama a to minimálně měsíc před plánovaným konáním besedy. Vzhledem k časové vytíženosti lektorů, doporučujeme první kontakt e-mailem.
Cena2 organizace přednáší zdarma a 2 organizace přednáší za cenu 500 Kč/vyuč. hod. = 1.000 Kč / jedna beseda (jedna třída).

Rozvrh KPPŠ 2022/2023, včetně kontaktních údajů na přednášející organizace (rozvrh).

KPPŠ 2022/2023 - ROZVRH


Rozšiřující nabídka pro ZŠ a SŠ

Besedy zařazené do rozšiřující nabídky, která je nad rámec základního vzdělávacího bloku, realizuje škola dle svého uvážení. Besedy mohou realizovat také školy, které se do KPPŠ 2022/2023 nepřihlásily. Škola si realizaci besed domlouvá přímo s lektory v průběhu celého školního roku (na tyto besedy se nevztahuje rozvrh Základního vzdělávacího bloku KPPŠ).
Realizátoři programu KPPŠ kvalitu rozšiřující nabídky negarantují, tyto besedy nespadají do procesu hodnocení kvality KPPŠ.
 • PONTIS Šumperk, o.p.s.
  Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk
  Kontakty:  Bc. Jan Hruška, e-mail: hruska.jan@pontis.cz, tel.: 583 550 237, 778 087 717; Mgr. Hana Prejdová, e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz, tel.: 583 215 279
  Cena: 1.500 Kč
  • Bezpečný internet a naše děti – užívání a bohužel i zneužívání informačních technologií se týká stále mladších dětí. Naučit je bezpečně pracovat s internetem a všemi informačními technologiemi je dlouhodobý proces, ve kterém rodič hraje velmi důležitou roli. Co děti na internetu tolik zajímá? Jak je chránit pře nástrahami kyberprostoru? A mnohé jiné… je obsahem této besedy.
   Pro: rodiče

 • Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Oddělení tisku a prevence

  Kontakt:  por. Mg. Ladislav Jílek, e-mail: ladislav.jilek@pcr.cz, tel.: 974 779 208, 721 859 676
  Cena: zdarma
  • Tvoje cesta načisto – program primární protidrogové prevence Tvoje cesta načisto je veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu a doplněné odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. V určitých momentech dochází k interaktivnímu přerušení filmové prezentace za účelem kladení a zodpovídání situačních otázek nebo podání doplňujících informací týkajících se jednání protagonistů příběhu. Výklad je doplněn ukázkami rekvizit, např. testerem na drogy. 

   Cílem takto zaměřené prezentace je prostřednictvím prezentovaného příběhu, zfilmovaného na základě skutečného příběhu, posluchače účinně oslovit a povzbudit v nich vlastní přesvědčení ke správnému rozhodování o vlastním těle, vlastním zdraví a ukotvit v nich uvážlivý přístup k legálním a nelegálním návykovým látkám a závislostem.
   Pro: žáky 7. - 9. ročníků
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
  • Tvoje cesta v dopravě – sekce „Tvoje cesta v dopravě“ je zaměřena na prevenci v silničním provozu. Základem je spolupráce s neziskovou organizací Bezpečně na silnicích o.p.s. (Tým silniční bezpečnosti) na projektu „Markétina dopravní výchova“ a projekt policie „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Základním výstupem jsou metodiky, semináře a materiály jak přistupovat k prevenci v silniční dopravě se zaměřením na školní děti a lektory. Pilíř je důležitým bodem policejní prevence zejména do doby, než se podaří ukotvit dopravní výchovu jako povinnou součást školních vzdělávacích programů (předpoklad r. 2025). Oblast bude dále rozšiřována o projekty zaměřené na autoškoly.
   Pro: 1. stupně ZŠ
   Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Tvoje cesta onlinem –jejím cílem je ukázat dětem na vybraných případech způsoby, jakými internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Děti se dozví, na koho se mohou v případě, že se dostanou do problémů obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat.
   Pro: žáky 5. – 7. ročníků
   Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Trestná činnost mládeže – právní rámec trestní odpovědnosti mládeže. Vysvětlení pojmu legální a nelegální, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Jednotlivé druhy trestné činnosti mládeže a jejich podrobnější vysvětlení (krádeže, vandalismus, sprejerství, šikana atd.).
   Pro: žáky 5. – 9. ročníků
   Časová dotace:1 vyučovací hodina

 • MěÚ Šumperk – oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence
  Probační a mediační služba Šumperk
  Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Oddělení tisku a prevence
  Kontakt
  : Mgr. Petr Vlach, e-mail: petr.vlach@sumperk.cz, tel.: 583 388 904           
  Cena: zdarma

  • Edukace žáků a pedagogů v případě výskytu závažného rizikového chován– v případě výskytu nějakého závažného protiprávního jednání nebo zvlášť závažného rizikového chování na vaší škole je možné kontaktovat OSPOD, kurátora pro mládež, který následně s Policií ČR nebo Probační a mediační službou Šumperk připraví edukativní setkání pro žáky – předání právních informací, vysvětlení konkrétních možností prošetřování daného skutku, zodpovědnosti dětí apod. Besedy lze cílit na konkrétní zakázku např. kyberšikana, domlouvané bitky mezi dětmi, pořízení a šíření dětské pornografie apod.

 • Poradna zdraví Šumperk
  Kontakt:
   Mgr. Jolana Keprtová, e-mail: jolana.keprtova@seznam.cz, tel.: 732 960 137

  • Opilý Pozemšťan – beseda je zaměřena na problematiku pití alkoholu. Hravou formou, přes pohled fiktivních mimozemšťanů, kteří považují pití alkoholu za obludný jev zvaný sebepoškozování, seznamuje žáky s nebezpečím a nesmyslností tohoto počínání.
   Pro: 6. a 7. třídu ZŠ 
   Cena: 600 Kč/1 vyučovací hodina
  • Proč nesedět odpoledne u počítače – beseda na základě videopříběhu nabízí vhled do způsobu trávení volného času v minulosti a v současnosti. Srovnává aktivitu pravěkého a soudobého kluka. Doba a prostředí se změnily, ale my ne. Náš mozek a naše tělo pracují v tomto ohledu stále stejně. Beseda podtrhuje důležitost pohybu a vyzvedává důvody pro aktivní trávení volného času.
   Pro: 7. a 8. třídu ZŠ
   Cena: 600 Kč/1 vyučovací hodina

  • Jak se správně rozhodovat – mladí lidé se denně střetávají s obtížným rozhodováním, jsou stavěni před volbu z několika možností. Beseda vede žáky interaktivní formou k prohloubení schopnosti přicházet na alternativní řešení k návykovým látkám, případně k rizikovému sexuálnímu chování a schopnosti předvídat důsledky svých rozhodnutí.
   Pro:  8. a 9. třídu ZŠ
   Cena: 600 Kč/1 vyučovací hodina

  • Základy asertivity – díky asertivním komunikačním dovednostem se učíme respektovat a ctít sebe i druhého, srozumitelně a otevřeně vyjádřit svoje potřeby, pocity a požadavky. Asertivita nás směřuje k sebeovládání, reálnému sebehodnocení, sebeuvědomění a staví nejlepší řešení problému nad osobní vítězství.
   Pro:  8. a 9. třídu ZŠ
   Cena: 900 Kč/2 vyučovací hodiny

  • HIV-AIDS – během besedy a hry s piktogramy si žáci ujasní, co je to virus HIV a co je onemocnění AIDS, jaké jsou cesty přenosu HIV a pohlavně přenosných infekcí a jak se před nimi může člověk chránit. Během diskuse se žáci dozví, jak by měl postupovat člověk s podezřením nákazy virem HIV. Diskutují o tom, co je to láska, sexualita, věrnost.
   Pro: 9. třídu ZŠ
   Cena: 600 Kč/1 vyučovací hodina

  • Projektové dny a programy pro Šablony MŠMT


 • Mgr. Petr Halama - psycholog, lektor, psychoterapeut, konzultant
  Kontakt: Mgr. Petr Halama, e-mail: petr.halama@seznam.cz, tel.: 773 934 851, www.petrhalama.cz
  Cena: 70 Kč / žák / student (v rámci dvou vyučovacích hodin); 90 Kč / žák / student (v rámci jedné vyučovací hodiny) - s minimem 700 Kč za vyučovací hodinu. V případě více hodin bude cena domluvena podle konkrétní akce. Vždy je však možná domluva vedoucí k oboustranné spokojenosti.
  Přednáška pro pedagogy: 1.000 Kč / hod.

  Nabídka programů primární prevence pro žáky a studenty a pedagogy pro školní rok 2022/2023. Programy jsou realizovány ve formě interaktivních besed s prostorem pro vlastní účast zúčastněných, jejich zapojením se do aktivit a diskuze s možností vyjádřit jejich vlastní názor. Besedy také využívají dataprojektorem promítaný a jiný obrazový materiál.
  Semináře pro pedagogy jsou akreditovány.

  Besedy pro žáky 
  • Umíme spolu mluvit – žáci se prostřednictvím vybraných aktivit seznámí se základními informacemi a pravidly verbální i neverbální komunikace.
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
   Pro:  žáky druhého stupně ZŠ případně pro studenty SŠ
  • Táhneme za jeden provaz – dvouhodinovka plná her a aktivit zaměřených především na spolupráci a podporu schopnosti žáků „být spolu“ s neodmyslitelnou reflexí.
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
   Pro:  všechny věkové skupiny
  • Bezpečně v kyberprostoru – během interaktivní besedy se zaměříme na výhody a konkrétní rizika používání virtuálního prostoru. Žáci budou seznámeni se základními možnostmi prevence a řešení potíží na internetu.
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
   Pro:  žáky 1. až 5. tříd ZŠ
  • Jak na kyberšikanu – interaktivní beseda zaměřená na vysvětlení pojmu kyberšikana, její vznik, průběh, rizika a především možnosti předcházení a její řešení.
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
   Pro:  žáky 5. až 7. tříd ZŠ
  • Dospívám v pohodě – interaktivní beseda s vlastní účasti přítomných, kde se žáci seznámí především s informacemi o tělesných i duševních změnách v období dospívání, o základních pojmech z pohlavní oblasti, hygienických pravidlech a menstruaci.
   Časová dotace: 2–3 vyučovací hodiny
   Pro: žáky 6 a 7. tříd ZŠ
  • Láska, vztahy, partnerství – zde si se žáky/studenty probereme otázku partnerských vztahů, co je v nich důležité, na co si dát pozor, jak spolu souvisí cit a sex, rozlišíme si chození a opravdový intimní vztah s jeho fázemi.
   Časová dotace: 2–4 vyučovací hodiny
   Pro:  žáky 8. a 9. tříd, případně pro 1. ročníky SŠ
  • Prevence rizik sexuálního chování – zde budou žáci/studenti poučeni o sexuálním rizikovém chování (pohlavně přenosné choroby a jejich předcházení – prevence možné nákazy, antikoncepční a ochranné prostředky).
   Časová dotace: 2–4 vyučovací hodiny
   Pro:   žáky 8. a 9. tříd a studenty 1. a 2. ročníků SŠ. 
  • Stálá hrozba HIV/AIDS – při této besedě bude probrána otázka vzniku, výskytu a přenosu HIV, propuknutí onemocnění AIDS s jeho příznaky. Největší zřetel bude kladen na možnosti prevence infekce HIV/AIDS.
   Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
   Pro:  žáky 8. a 9. tříd a studenty 1. a 2. ročníků SŠ; žáky 3. až 7. tříd ZŠ 
  • Adaptační či jiné pobytové akce – jedno až dvoudenní adaptační (či jiné – na jiné téma – např.: vztahy v kolektivu, zdravý životní styl, partnerství, sexuální výchova aj.) pobytové akce maximálně pro jeden kolektiv s přítomností pedagogů.

   Besedy pro učitele a sborovny