Projekty roku 1998

Projekty sociální prevence:

1) Nuda nemá šanci I. (Podniky města Šumperk)

Cílem projektu bylo umožnit neorganizovaným dětem a mládeži využít volný čas smysluplným způsobem. Předmětem projektu pak bylo vybavit vytipované sídlištní plácky, rizikové oblasti a části města s vyšším počtem dětí a mládeže streetballovými koši.

2) Víceúčelové hřiště pro 14 druhů sportů (Město Šumperk)

V rámci tohoto projektu bylo vybudováno víceúčelové hřiště v sídlištní lokalitě, která je charakteristická vyšším výskytem trestné činnosti i vyšším počtem dětí a mládeže a toto sídliště je poměrně vzdáleno od stávajících sportovišť.

3) Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu (Úřad práce)

Předmětem tohoto projektu byl výcvik nezaměstnané mládeže v sociálních dovednostech spojený s orientací na trhu práce a možnostech doplnění si vzdělání a kvalifikace. Výběr problémových nezaměstnaných probíhal ve spolupráci s referátem sociálních věcí OkÚ Šumperk.

4) Psychoterapeutická skupina problémových dětí a etopedická poradna (OkÚ Šumperk)

Cílem projektu bylo odstranění příčin negativního chování, nabídka nových možností využití volného času, upevnění žádoucích forem chování. Projekt byl realizován prostřednictvím pracovní skupiny dětí, které spáchaly trestnou činnost, dětí u kterých uložena výchovná opatření.

5) In line centrum II. (DDM Vila Doris)

Záměrem projektu bylo dovybavení a dovybudování stávajícího In-line centra, zřízení půjčovny sportovního vybavení a ochranných pomůcek.

6) Pomoc ženám a dívkám v tísni I. (Poradna pro ženy a dívky v tísni)

Cílem projektu je pomoc ženám a dívkám, které se staly oběťmi šikany, násilí v rodině, ve škole, v partě, zaměstnání a pod.

7) Nonstop centrum pro mládež II. (Domus, o.s.)

V roce 1997 byl projekt Nonstop centrum pro mládež podpořen finanční podporou jak z MV ČR, tak i z MěÚ Šumperk. Tato podpora byla určena k přípravě a vybavení prostor k zahájení provozu (kancelářský nábytek, nádobí, sportovní potřeby apod.). Výše této podpory činila 22% požadované částky, takže nebylo možné plnohodnotně zahájit provoz. Předmětem projektu Nonstop centrum pro mládež II. bylo dovybavit nově vzniklé centrum, aby mohlo plnohodnotně poskytovat služby svým klientům

8) Činnost psychoterapeutické skupiny a víkendové pobyty (OkÚ Šumperk)

Cílem projektu bylo odstranění příčin negativního chování a nabídka nových možností využití volného času. Cílovou skupinou byli nezletilé děti do 15 let. Předmětem projektu byl víkendový a prázdninový pobyt dětí.

9) Úprava sídlištního hřiště Temenice I. (Město Šumperk)

Projekt měl za cíl upravit stávající plochu využívaného hřiště na okrajové, sídlištní a velmi rizikové části města, kde není jiná možnost sportovního využití. Cílem projektu bylo zkvalitnit dosavadní nabídku využití volného času a ochrana návštěvníků hřiště před automobily.

10) Pejsek a já (MDDM Šumperk)

Cílem projektu bylo zapojit děti a rodiče do pravidelné činnosti s jejich domácími psy. Snahou je nabídnout majitelům psů příležitost a nahradit tak toulání po ulicích a parcích vhodným využitím volného času.

Předmětem projektu bylo zakoupení překážek pro psy.

Projekty situační prevence:

11) Kamerový monitorovací systém II. etapa (MP Šumperk)

Vybudováním II. etapy MKDS byla pokryta celá riziková pěší zóna města, jeho historické centrum a tím se vytvořily předpoklady pro vznik bezpečné zóny v nejfrekventovanější a nejproblémovější části města.

12) Policie pro občany I. (OŘ PČR Šumperk)

Předmětem projektu bylo dovybavení PČR výpočetní a telefonní technikou pro analytickou a terénní činnost, která slouží k užší spolupráci a koordinaci činnosti s MP.

Informace pro občany:

13) Informace pro občany II. (Město Šumperk)

Záměrem projektu bylo vydat cyklus článků o prevenci kriminality a protidrogové prevenci a seznámit tak veřejnost se stavem kriminality ve městě, s kroky vedoucími ke zlepšení stavu, možnosti obrany a ochrany obyvatel.

Obligatorní položka:

14) Vybavení OŘ PČR výpočetní technikou pro preventivní činnosti (OŘ PČR)