Projekty roku 2021

V rámci Programu prevence kriminality města Šumperka v roce 2021 budou realizovány tyto preventivní projekty. 

Projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR

Zvládání vlastní agresivity - výchovný a vzdělávací program pro děti a jejich rodiče 

Cílem projektu je efektivní řešení zvýšené agrese dětí prostřednictvím výchovného a vzdělávacího programu. Ten je součástí komplexní dlouhodobé péče = diagnostika + výchovný a vzdělávací program + následná péče. Velmi častým tématem při současné práci s dětmi a dospívajícími, zaměřené na jejich psychické problémy a náročné chování, je právě nárůst agresivity. Náročnost současné pandemické „koronavirové“ doby je evidentní. Karanténa totiž ovlivňuje, často až potlačuje, mnohé základní potřeby dětí a dospívajících (potřeba bezpečí, psychické pohody dítěte i jeho blízkých, dostatek vrstevnických kontaktů, potřeba zažívat kvalitní a různorodé trávení volného času apod.). To s sebou zákonitě nese negativní důsledky – nejistotu dítěte, stres, úzkostné stavy, deprese, a velmi často právě zvýšenou agresivitu dítěte (namířenou proti okolí, ale i proti sobě samému). V rámci tohoto projektu je nabízena komplexní a efektivní pomoc dětem a jejich rodičům založená na anamnéze, diagnostice chování a následných intervencích s dítětem, individuálních konzultacích se zákonnými zástupci, případně i s třídním učitelem.  Všechny intervence, kdy se pracuje na konkrétních tématech, tvoří ucelený program „Zvládání vlastní agresivity“. Zaměříme se na poznání své agresivity, důsledky chování, sebeovládání a práci s emocemi, taky na předání informací a nabytí dovednosti úspěšně jednat s lidmi, vhodně řešit problémy a zvládat rizika. Díky intervenčnímu programu si rodiče osvojí informace, možnosti i konkrétní postupy, jak problém zvládnout, příp. eliminovat jeho další výskyt. S rodiči se budeme věnovat konkrétnímu rozboru toho, co u jejich dítěte zvýšenou agresivitu spouští. Probereme obecná pravidla vhodné výchovy. Zaměříme se i na specifika zdárného zvládnutí nelehké situace kolem pandemie a s tím související karantény.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 18 let, jejich rodiče (zákonné zástupce, případně další osoby, jež se na výchově podílí). 

Obnova (modernizace) městského kamerového dohlížecího systému - 2021

Cílem projektu je především zefektivnění a částečné rozšíření stávajícího kamerového systému a doplnění o zařízení, která disponují inteligentními funkcemi MKDS (vyhledávání osob dle zadaných parametrů, monitorování vydefinovaných oblastí zájmu apod.), což může přispět k zvýšení využití systému pro další úseky spojené s preventivními aktivitami, zvýšení pocitu bezpečí občanů města Šumperka a návštěvníků města, dále zajištění veřejného pořádku ve městě a odhalování protiprávních deliktů.  Projekt řeší rozšíření a modernizaci MKDS na území města Šumperka v lokalitách, které jsou vyhodnoceny jako problémové z důvodu zvýšeného počtu odhalených deliktů na úseku veřejného pořádku, proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě a na úseku přestupků v dopravě (nerespektování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce). Modernizace MKDS v uvedených lokalitách může výraznou měrou napomoci Policii České republiky a Městské policii Šumperk k odhalování přestupkové a trestné činnosti.
Cílová skupina: pachatelé protiprávního jednání (mladiství, osoby blížící se věku mladistvých, recidivisté, osoby s nižším sociálním statusem, cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin), dále oběti trestné činnosti (děti, které se stávají objekty mravnostní, násilné a majetkové kriminality a šikany, senioři, kteří se stávají oběťmi především majetkové kriminality), osoby se zdravotním handicapem, ženy, osamělé žijící osoby, cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin.

Další projekty města Šumperka realizované v rámci prevence kriminality

Prázdninové pobyty

Cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence (dále jen OSPOD) a jejich klienty, s cílem rozpoznání způsobu chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí. Projekt je zaměřen zejména na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, chování v krizových situacích, a to formou zážitkových aktivit. Realizací projektu je podporován všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. V rámci projektu bude realizován letní táborový pobyt, jehož součástí budou sportovní aktivity, kreativní činnosti, environmentální výchova a výchovně preventivní aktivity.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6–17 let, které jsou v evidenci OSPOD MěÚ Šumperk. Případně také děti, které v evidenci OSPOD v posledních dvou kalendářních letech byly a pracovníci OSPOD usoudí, že je třeba s nimi i nadále preventivně pracovat.

Komplexní preventivní program Šumperk (KPPŠ)

KPPŠ je dlouhodobý a systematický preventivní program města Šumperka, odboru sociálních věcí, Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, Šumperk, Poradny zdraví Šumperk a společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. Program je zaměřený na žáky 4. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.
Cílová skupina  žáci 4. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.