Výměna kotlů k 31.08.2022 a k 31.8.2024

Povinnosti ze zákona o ochraně ovzduší; kotlíkové dotace; odkaz na seznam odborně způsobilých osob; desatero správného topiče

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost ukončit provoz teplovodních kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které nesplňují  minimálně  3. emisní třídu  dle EN 303-5,  jedná se např. o kotle Viadrus U26; VSB I; VSB IV.; EMKA; Viadrus U22.....

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší (minimálně 3. emisní třída  dle EN 303-5), nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31.srpna 2022). Pokud je výše uvedený spalovací stacionární zdroj provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je s účinností od 01.07.2022 provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g)  zákona o ochraně ovzduší (minimálně 3. emisní třída  dle EN 303-5) nejpozději do 31. srpna 2024.

Je třeba upozornit, že požadovaná emisní třída platí u některých kotlů jen pro určitý druh paliva  (např. koks). 

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost provádět kontrolukotle (také krbu)na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, odborně způsobilou osobou oprávněnou výrobcem kotle  (krbu) vždy jedenkrát za 3 roky (první kontrola měla být provedena do 31.12.2016); od 01.01.2020  předávají tyto osoby doklad o kontrole kotle do elektronického systému ISPOP.

Je třeba upozornit, že pokud výrobce uvádí  povinnost umístění akumulační nádoby, je třeba ji umístit.

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnost spalovat ve všech spalovacích zdrojích pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem (vyhl.č.415/2012 Sb. v platném znění)a jsou určenájejich výrobci.

Je třeba upozornit, že v kotli je třeba spalovat pouze paliva, která jsou určena výrobcem kotle  (např. u kotlů polské výroby je  palivem určeným výrobcem  většinou černé uhlí, ne hnědé uhlí).   

Povinnosti provozovatele spalovacích zdrojů jsou uvedeny v § 17 zákona o ochraně ovzduší.