Obyvatelé města budou moci třídit odpad z kuchyně

K tradičním využitelným složkám odpadu, které mohou třídit obyvatelé Šumperka, přibude v letošním roce další položka. „Podle posledních analýz zabírají zhruba třicet procent popelnic na směsný odpad zbytky z kuchyně. Vzhledem k tomu, že naší snahou je co nejvíce snížit objem směsného odpadu, zaměřili jsme se právě na gastro odpad,“ uvedl šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

V současné době třídí Šumperané celkem osm komodit - papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, jedlé oleje a tuky. Ve sběrných dvorech mohou navíc odevzdávat rozměrný a nebezpečný odpad a také elektroodpad. V letošním roce bude město rozmísťovat i nádoby na gastro odpad. „Jde o pilotní projekt, do kterého se již nyní mohou naši občané hlásit. Našim cílem je vytřídit z černých popelnic vše, co by mohlo být dále využitelné,“ říká Jakub Jirgl.

Informoval, že od letošního ledna vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Zohledňuje především závazné stanovisko Evropské unie ohledně navýšení třídění a využití odpadů, které vyprodukují občané. Podle této normy by do roku 2025 měla města a obce postupnými kroky docílit vytřídění 60 procent využitelných složek ze směsných komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že spolu s požadavky na recyklaci budou každý rok růst také poplatky za ukládání odpadů na skládkách, je v zájmu lidí vytřídit z odpadů co největší množství využitelných složek.

Zároveň by měla být prosazována taková řešení, aby odpad zbytečně necestoval ke zpracování do vzdálených regionů. „Město Šumperk proto navázalo spolupráci s bioplynovou stanicí v sousedním Rapotíně, která zpracovává biologicky rozložitelné odpady a vytváří z nich obnovitelné energie,“ informoval místostarosta. Díky těmto krokům by mohlo dojít do budoucna ke snížení objemu komunálních odpadů o minimálně 30 procent a zároveň i ke zpomalení nárůstu cen za likvidaci komunálního odpadu.

Co lidé budou moci třídit do nádob určených pro gastro odpad? Jde o veškeré zbytky nedojedených jídel z domácností, prošlé potraviny, maso, ryby, pečivo, ořezy ovoce a zeleniny, sedliny z kávy, sáčky od čaje apod. Prošlé i neotevřené potraviny budou moci vhazovat do sběrných nádob v původních obalech, zbytky jídla a další kuchyňský opad mohou vkládat například do běžných pytlů na odpad.

jak třídit 1jak třídit 3jak třídit 4

„Pro správné nastavení celého projektu, je pro nás důležité zjistit ochotu obyvatel Šumperka třídit gastro odpad. Do projektu se mohou zapojit celé bytové domy prostřednictvím svého zástupce i jednotlivé domácnosti,“ sdělil Jakub Jirgl s tím, že zájemci o zařazení do pilotního projektu sběru gastro odpadu se mohou hlásit na e-mailové adrese: gastro@sumperk.cz.

„Ze všech těchto odpadů lze v bioplynové stanici společnosti EFG Rapotín BPS vytvořit elektrickou energii, kterou dodáváme již čtvrtým rokem do rozvodné sítě, dále vyrábíme tepelnou energií a BioCNG. Tento bioplyn srovnatelný se zemním plynem aktuálně jako první v České republice dodáváme do distribuční plynárenské soustavy. Běžný občan by si tak doslova mohl sáhnout na energii, která bude vyrobená z jeho vlastního vyseparovaného odpadu,“ uvedl obchodní ředitel společnosti EFG Rapotín BPS Ondřej Černý. Navíc zdůraznil, že odpad bude do Rapotína svážen auty na bioplyn.

V současné době činí pro obyvatele Šumperka poplatek za svoz odpadu 744 korun za rok. I když lidé za uplynulý rok vytřídili 37 procent odpadu, množství směsného odpadu stále roste. V roce 2020 jej bylo o 1 121 tun více než v roce 2019. V roce 2020 vyprodukoval každý Šumperan 228 kg odpadu, který byl uložen na skládku. Aby nedocházelo k výraznému navyšování poplatku, je třeba toto množství snížit už v letošním roce na 200 kg na obyvatele a v dalších letech vždy o 10 kg až na 120 kg v roce 2029.

wheelie bin 2270582 1920