Systém varování a informování obyvatelstva byl dokončen

Obnova systému varování a informování občanů města Šumperka byla dokončena. V rámci této akce byly postupně nahrazeny stávajících rotační sirény novými elektronickými, které jsou schopny, mimo varovného tónu poskytovat i verbální informaci o druhu ohrožení a informovat občany, jak v případě nastalé krizové situace postupovat. V místech s pravděpodobnějším výskytem většího rizika, jako jsou například povodně nebo únik nebezpečných látek a podobně, byl systém z důvodu zajištění větší srozumitelnosti verbální informace doplněn o bezdrátové hlásiče instalované zpravidla na sloupy veřejného osvětlení. 

Součástí systému jsou také zařízení pro sběr dat, díky jejich rychlému vyhodnocení mohou být občané včas varováni před blížícím se nebezpečím povodní. „Systém automaticky, bez nutnosti lidské obsluhy, sbírá potřebné informace například o aktuální výšce vodních hladin na tocích ve městě. V případě překročení stanoveného limitu pro jednotlivé stupně povodňové aktivity, systém předá informaci na mobilní telefony členům povodňové komise. Tím pádem bude možné rychleji reagovat a řešit mimořádné události,“ vysvětlila vedoucí krizového řízení města Šumperka Zuzana Matějčková.

varovný systém3

Zdůraznila, že systém je funkční i při výpadku elektrické energie, jelikož disponuje zálohováním po dobu 72 hodin. Komunikace mezi řídicí ústřednou a koncovými prvky, jako jsou elektronické sirény a bezdrátové hlásiče, probíhá po digitální rádiové síti, díky tomu je zajištěna bezpečnost a spolehlivost přenášených dat. 

Celý systém je součástí Jednotného systému varování a informování obyvatelstva provozovaného Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, ovládaným z krajského operačního střediska HZS Olomouckého kraje a je prioritně určen k varování a informování obyvatel při vzniku mimořádných událostí a krizových situací. „V nové podobě jej již lidé mohli slyšet na začátku července, během zkoušky sirén. Ta probíhá pravidelně každou první středu v měsíci v 12:10 hodin,“ připomněla Zuzana Matějčková.

varovný systém2

V současné době je již dokončena instalace všech zařízení a probíhá měsíční zkušební provoz před předáním do ostrého provozu. Projekt na podporu preventivních protipovodňových opatření – modernizaci varovného a informačního systému ochrany města Šumperka před povodněmi a zpracování digitálního povodňového plánu obce i ORP Šumperk schválila Rada města v listopadu 2017.

Obnova varovného a informačního systému města Šumperka stála s DPH 9 245 821,00 korun. Městu se na akci podařilo získat dotaci 6 472 074,70 korun ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).