Podmínky pro vznik pracovního poměru

Informace pro uchazeče o zaměstnání na Městském úřadě v Šumperku.

Zaměstnancem města Šumperka zařazeným do Městského úřadu v Šumperku se dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, platného od 1.1.2003 může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem, který má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností, stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 451/1991 Sb. - „lustrační zákon“).

Zákon o úřednících se nevztahuje na zaměstnance územního samosprávného celku, kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce, nebo kteří výkon takových prací řídí. Úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec města Šumperka, podílející se na výkonu správních činností zařazených do Městského úřadu Šumperk.

Podmínkou pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou je účast ve výběrovém řízení. Výběrové řízení na pracovní pozici úředníka, vedoucího oddělení nebo vedoucího odboru vyhlašuje vedoucí úřadu - tajemník MěÚ oznámením na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů. Toto oznámení je rovněž uveřejněno v místním tisku - Šumperský zpravodaj, oznámeno Úřadu práce Šumperk a zveřejněno na internetových stránkách města www.sumperk.cz

K účasti ve výběrovém řízení je uchazeč povinen dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, předložit následující podklady:

Přihláška uchazeče do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

K přihlášce uchazeč dále připojí tyto doklady:

Nemá-li přihláška náležitosti stanovené zákonem, vedoucí úřadu - tajemník MěÚ, vyzve uchazeče, aby náležitosti nebo doklady v uvedené lhůtě doplnil.

Průběh výběrového řízení:

Telefonní kontakty, na kterých získáte informace o volných pracovních místech a vypsaných výběrových řízeních:

Dokumenty ke stažení: