Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města jsou podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, iniciativní a kontrolní orgány tohoto vrcholného orgánu.

Tomu také odpovídají zřízené výbory za svoji činnost. V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo město zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo města může zřídit i jiné výbory pro další oblasti své činnosti. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbory jsou vždy nejméně tříčlenné a počet členů je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru a je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor plní úkoly v souladu s ustanovením § 119 zákona o obcích a dále úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva města.

Finanční výbor zastupitelstva města Šumperk

Předseda: Ing. Roman Macek
Tajemník: Hana Adamová
Členové:  Alena Mitterová, Jana Klimešová, Jaromír Mikulenka, Dagmar Evjáková, Radan Volnohradský, Tomáš Bartošek, Jana Barešová, Yvona Šimková

Kontrolní výbor zastupitelstva města Šumperk

Předseda: Dušan Ščambura
Tajemník: Iva Nováková
Členové:  Lucie Žižková, Martin Málek, Václav Doubrava, Luboš Heider, Hana Adámková, Martin Kuchtík, Luboš Cekr a Martin Hons